Log in

cao final 1

Правилник на дейността на ОБС

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

26.04.2024г.

гр. Банско

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. 

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

Чл.4 (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник. Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред общинския съвет и общинската администрация.

(2) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от Общинския съвет.

Чл.5. (1) Общинският съвет се състои от 17 съветници и заседава в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” гр. Банско или в сградата на Общинска администрация Банско най-малко веднъж в месеца.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на Общинския съвет.

(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.6. (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство  повече от половината от общия брой общински съветници;

2. одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

5. Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

 6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

 10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

 16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

21.  удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници; 

22. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;

23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

24. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

ГЛАВА ВТОРА

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.7. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

Чл.8. (1) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл.32 ал.1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.

(2) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.9.(1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник.

(2) Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

(3) На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател. 

Чл.11. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 ал.3 се избира комисия от петима общински съветници.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общината.

Чл.12. (1) Изборът на председател се извършва  с бюлетини по утвърдения образец  с имената на издигнатите кандидати.  

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

(4)  Недействителни са бюлетините, когато:

1. са намерени в избирателната кутия без плик;

2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

3. върху тях са дописани думи и знаци;

4. не са по установения образец.

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите  не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.13. (1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет, взето чрез проведено тайно гласуване с мнозинство повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците;

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

 (2)  В случаите по ал.1 т.1 прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал. 1 т. 2 решението на общинския съвет се взема по реда на чл. 12.

(4) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката  или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл.14. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател или от избран съветник с решение на Общинския съвет.

Чл.15. (1) Общинският съвет избира заместник-председатели по предложение на отделните групи общински съветници. Предложения могат да бъдат правени и от отделни общински съветници.

(2) Изборът на заместник-председатели се извършва с явно гласуване. Гласуването за избор на заместник-председатели се извършва поотделно за всеки предложен кандидат. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(3) Пълномощията на заместник-председателите на Общинския съвет се прекратяват предсрочно:

1. при подаване на оставка;

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца;

(4) В случаите по ал. 3 т. 2 решението на общинския съвет се взема по реда на чл. 15 ал. 2.

ГЛАВА ТРЕТА

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.16. (1) Председателят на общинския съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност, информира всички общински съветници за предстоящи заседания на постоянни комисии, изпраща им дневния ред, становищата и докладните от общинска администрация в електронен формат;

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани сам или съвместно със заместник-председател;

4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

8. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

9. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;

10. следи за спазване на този правилник;

11. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

 (2) Председателят на Общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от посочен от него заместник-председател. При отсъствие и на посочения заместник-председател заседанието се ръководи от един от останалите заместник-председатели, избран от Общинския съвет.

(3) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.

Чл.17. Общият размер на месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет се определя в размер на 90% от основното възнаграждение на кмета на общината, когато е на пълен работен ден, и се заплаща от средствата на общинския бюджет.

Чл.18. (1) Заместник-председателите на общинския съвет:

1. подписват подробните протоколи от заседанията на общинския съвет;

2. удостоверяват с подписа си текста на нормативните актове на общинския съвет, както и приемането им по надлежен ред непосредствено след текста на акта при отсъствие на председателя;

3. участват в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и граждани съвместно с председателя на общинския съвет.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.19. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32 ал.1 от ЗМСМА.

Чл.20. (1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и  временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинския съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на Общинския съвет, се признава за трудов стаж;

7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;

8. да получава пътни и други разноски във връзка  с работата му в съвета.

(2) Общият размер на месечното възнаграждение на общински съветник съгласно ал.1 т.7 се определя, както следва:

1. Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии в размер до 70% от средната брутна заплата, определена в Общинска администрация за съответния месец.

2. За участие в заседание на Общински съвет-Банско общинският съветник получава 50% от средната брутна работна заплата на Общинска администрация Банско за съответния месец. Възнаграждението се получава когато общинският съветник е гласувал минимум 50% от точките, включени в дневния ред и изискващи гласуване.

3. За участие в заседание на комисия към Общински съвет-Банско общинският съветник получава 10% от средната брутна работна заплата на Общинска администрация Банско за съответния месец.

 (3) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.21. (1) Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

3. да се подписва в присъствения лист на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

5. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

Чл.22. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено  престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез председателя на Общински съвет до Общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;

6. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

7. когато, без да е уведомил писмено председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др., не участва в три поредни или общо в пет заседания на общинския съвет през годината;

8. при неизпълнение на задължението по чл.34 ал.6 от ЗМСМА.

9. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

10. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

12. при установяване на неизбираемост;

 (2) Установяването на обстоятелствата по ал.1 става съгласно чл.30 ал.5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА.

Чл.23. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

ГЛАВА ПЕТА

ПОВЕДЕНИЕ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.24. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

(2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.

Чл.25. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси  и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет може да отложи вземането на решението, до изясняване на спорните обстоятелства от Постоянната комисия за противодействие на корупцията.  

Чл.26.  Общинският съветник не може:

1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;

2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

3. да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Чл.27. (1) Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание.

Чл.28. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.29. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.30. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание.

Чл.31. (1) Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 27, т. 1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.32. (1) Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

Чл.33. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 32 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

ГЛАВА ШЕСТА

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.34. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои от най-малко двама общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.35. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.36. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.

Чл.37. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

ГЛАВА СЕДМА

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.38. (1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, зам. председател  и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците. 

(2)  Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.

(3) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

(4) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.39. (1) Постоянните комисии на общинския  съвет са:

1. Комисия по бюджет и финанси

2. Комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори

3. Комисия по младежки дейности и спорт

4. Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

5. Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

6. Комисия по туризъм и екология

7. Комисия за противодействие на корупцията

(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.40. (1) Постоянните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат само материали, постъпили по съответния ред в Общинския съвет с проекти за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях, както и преценяват дали да се изиска допълнително становище от Общинска администрация – Банско по отделни случай. Когато по внесено предложение (докладна) от кмета на община Банско липсва становище и/или преписката не е окомплектована с всички необходими документи, изискуеми по закон или подзаконов нормативен акт, касаещи конкретния случай, то същата може да бъде върната на кмета на общината за доокомплектоване, като срока за това е 14-дневен за обратно връщане.

Чл.41. (1) Председател, заместник-председател или член на постоянна комисия се освобождава предсрочно:

1. По негово искане;

2. По предложение на Председателя на Общинския съвет или на 1/3 от членовете на постоянната комисия с решение на Общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател, заместник-председател или член на постоянната комисия за повече от три месеца, както и при системно нарушаване или неизпълнение на правата и задълженията, произтичащи от този правилник;

3. С решение на Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(2) Прекратяването на пълномощията по т. 1 на ал. 1 се обявява от председателя на общинския съвет, без да се обсъжда и гласува.

Чл.42. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи. 

Чл.43. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, не по-късно от три дни преди датата на провеждане на заседанието, чрез звеното по чл. 29а от ЗМСМА, както и да им изпрати съставения от него дневен ред, становищата и докладните от общинската администрация в електронен формат. В изключителни случаи, уведомяването може да стане и по телефон и/или по друг подходящ начин.

(3) Три дни преди заседанието председателят на комисията информира  обществеността  за предстоящото заседание, като публикува дневния ред и материалите за него на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Чл.43а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез видеоконферентна връзка, а при невъзможност за това чрез неприсъствено гласуване, като се осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване, както и гарантиране участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при неприсъствено провеждане на заседанията на постоянните комисии, общинските съветници са длъжни за целта да ползват служебни имейл адреси, а при провеждане на заседание чрез видеоконферентна връзка, присъствието се удостоверява от председателя на комисията в протокола за проведеното заседание.

(3) При провеждане на заседанията на постоянните комисии чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл адрес на всеки общински съветник се изпраща формуляр за неприсъствено гласуване по въпросите, разпределени за гласуване на всяка комисия, както и имейла на председателя на комисията. Всеки общински съветник, следва да изпрати от своя имейл адрес попълнен формуляр в електронно писмо на имейла на председателя на комисията, в което посочва начина („за”, „против” или „въздържал се”), по който гласува по предвидените проекти за решения по въпросите, които са разпределени за разглеждане от комисията. В електронното писмо, общинските съветници могат да излагат и мотиви за начина си на гласуване по отделен въпрос. Въз основа на постъпилите имейли от членовете на комисията, председателят й съставя протокол, в който отразява броя на общинските съветници, изпратили имейли и начина, по който са гласували по всеки един от въпросите, изпратени за разглеждане от комисията. Разпечатки от електронните писма на всеки общински съветник с начина му на гласуване се прилагат към протокола от заседанието на постоянната комисия и представляват неразделна част от него. Съставеният протокол за проведеното заседание на постоянната комисия, ведно с приложените към него имейли от общинските съветници, се удостоверява от председателя на комисията и се предава на хартиен носител в деловодството на Общинския съвет.

(4) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е взел участие в заседанието на комисията, ако е изпратил имейл с посочен начин на гласуване на председателя на комисията по въпросите, разпределени за гласуване в указания от председателя на комисията срок или е присъствал на заседанието на комисията, удостоверено от председателя чрез протокола от заседанието на видеоконферентната връзка.

(5) Председателят на постоянната комисия, следва да изпрати оформен протокол от заседанието на комисията на звеното по чл. 29а от ЗМСМА, не по-късно от деня, следващ проведеното заседание.

 

Чл.44. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. 

(2) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки. 

(3) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(4) Постоянната комисия приема становища, предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите с явно гласуване.

Чл.45. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината, придружени от ясно изразено писмено становище по всеки конкретен случай.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.

(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(4) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл.46. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

         (2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Откритите заседания на постоянните комисии се излъчват в реално време чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите могат да бъдат направени само от звеното по чл. 29а от ЗМСМА или от други служители на Общинска администрация-Банско, конкретно определени за това. Записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.

Чл.47. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в друго населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния район, квартал или населено място.

Чл.48. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.49. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Чл.50. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.51. Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.52. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на конкретни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) С решението за създаване на временна комисия Общинският съвет определя нейните задачи, численост, състав, ръководство, срок на действие и необходимия ресурс.

(3) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(4) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(5)  Дейността на временната комисия се прекратява с решение на Общински съвет.

Чл.53. (1) В работата си Общинският съвет, постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти за изпълнение на отделни задачи или проекти за решения.

(2) Предложения за външни лица - експерти и консултанти могат да се правят от Председателя на общинския съвет, както и от общински съветник, като съдържат кратка автобиография на предлагания експерт и предложение за привличането му към Общинския съвет, както и към определена постоянна и/или временна комисия. Списъкът на лицата по ал. 1 се утвърждава от Председателя на Общинския съвет.

(3) Експертите и консултантите могат да участват в заседанията на общинския съвет и на съответната комисия, като дават мнения по разглежданите въпроси или по въпроси, които им поставя Председателят на Общинския съвет или на комисията. Експертите и консултантите представят писмени или устни становища при поискване от Председателят на Общинския съвет или на комисията и се изказват, когато им бъде предоставена думата.

Чл. 53а. Статут и правоотношение на експертите и консултантите.

(1) По предложение на Председателя на Общинския съвет, Кмета на община Банско сключва граждански договор, договор за услуга или др. с експертите и консултантите. Експертите и консултантите получават възнаграждение, съгласно представена оферта, одобрена от Председателя на Общинския съвет.

(2) Експертите и консултантите имат право на достъп до сградата на Общинска администрация–Банско, като се легитимират със служебна бележка, която се издава и се подписва от Председателя на Общинския съвет.

Чл. 53б. Права и задължения на експертите и консултантите по чл. 53:

(1) Експертите и консултантите могат да участват в работата на постоянните комисии, към които са предложени или дават становища, както и да присъстват на заседания на Общинския съвет.

(2) Председателят на съответната комисия в края на всеки месец подписва справка за участието на експертите в комисията и за дадените становища, която се предоставя на Председателя на Общинския съвет за одобряване.

(3) В случай на обявено извънредно положение и при обявена извънредна епидемична обстановка с решение на Народното събрание, на Министерския съвет, със заповед на Министъра на здравеопазването или при други случай, както и при обективна невъзможност, експертите и/или консултантите да могат да предоставят информация, становища и други от разстояние по подходящ начин, без да присъстват на място в заседания на комисии или при провеждане на заседание на Общинския съвет.

(4) Може да не бъдат изплащани възнаграждения на експертите и консултантите, които отказват да дават консултации, становища и др. по въпроси, касаещи работата на комисиите или не са изпълнили указания на председателя на съответната комисия, касаещи въпроси по конкретни точки, включени за разглеждане от комисията, както и указания на председателя на Общинския съвет за представяне на становища.

Чл. 53в. Експерти и консултанти могат да бъдат привличани и на доброволен принцип, без да получават възнаграждение.

ГЛАВА ОСМА - ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.54. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат в края на всеки месец. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а ал.2 от ЗМСМА.  

(2) Най-малко пет дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността  за предстоящото заседание, като публикува дневния ред и материалите за него на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Чл.54а (1) Заседанията на Общински съвет – Банско могат да се провеждат и неприсъствено при наличието на обстоятелствата, посочени в чл.28а, ал.1 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 (2) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждането на заседания при наличие на обстоятелствата, посочени в чл.28а, ал.1 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общинските съветници са длъжни да подпишат декларация за ползване на служебен имейл.

Чл.54б (1) При провеждане на заседания на Общински съвет - Банско или на неговите комисии от разстояние чрез видеоконференция, на служебния имейл на всеки общински съветник се изпращат материалите, необходими за провеждането на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. Заседанията на Общински съвет – Банско или на неговите комисии се провеждат при спазване на изискванията на чл.28а, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 (2) В случай на провеждане на заседание на Общински съвет – Банско или на неговите комисии от разстояние и приемане на решения чрез неприсъствено гласуване, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по предвидения дневен ред. Всеки общински съветник е длъжен да изпрати попълнен формуляр от своя служебен имейл в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Банско. Във формуляра задължително общинските съветници трябва да посочат начина на гласуване –„за“, „против“, „въздържал се“ по предложените проекти за решения по разглежданите въпроси, включени в дневния ред на заседанието.

Общинските съветници имат право да излагат своите мотиви за начина на гласуването си във формуляра. Към съставения протокол от заседанието се прилагат разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения. Съставените протоколи за проведените заседания на Общински съвет – Банско или на неговите комисии се удостоверяват с подписа на неговия председател и протоколиста или с председателя на съответната комисия и протоколиста.

 (3) При провеждането на заседанията по ал.1 и ал.2 се спазват установените в Закона за местното самоуправление и местната администрация и настоящия правилник изисквания за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, включително за кворум и мнозинство за приемане на решенията. Председателят на Общински съвет - Банско е длъжен да осъществява необходимата организация за провеждането на заседанията по ал.1 и ал.2.

Чл.55. (1) Председателят на Общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко седем дни преди датата на заседанието.

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание.

Чл.56. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред, ако се регистрират при звеното по чл.29а ал.2 от ЗМСМА, преди началото на заседанието.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл.57. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет се извършва от звеното по чл.29а ал.2 от ЗМСМА, в  седем дневен срок преди неговото провеждане по електронен път.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а ал.2 от ЗМСМА.

Чл.58. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател (избран от общинския съвет общински съветник).

Чл.59. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.60. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.61. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да се правят от общински съветници или кмета на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

(6) Откритите заседания на общинския съвет се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница. Записите могат да бъдат правени само от служителите на звеното по чл. 29а от ЗМСМА или от други служители на Общинска администрация–Банско, конкретно определени за това.

Чл.62. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет. 

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.63. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

(5) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.

(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до пет  минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

Чл.64. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.65. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.66. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава пет минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.67. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от две минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до две реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до две минути след приключване на репликите.

Чл.68. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до три минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на две минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на двама общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.69. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.70. При постъпване на процедурно предложение, същото се предлага за обсъждане, след което се подлага на гласуване.

Чл.71. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.72. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 55 ал. 3 от този правилник време.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на пет минути.

Чл.73. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред, се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.74. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от петнадесет минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от десет минути. Прекъсване на заседанието не може да се иска по-рано от половин час след започването му и по-късно от половин час преди приключване на заседанието. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от половин час.

Чл.75. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на група  общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.76. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка;

2. при поименно извикване и отговаряне със „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”;

3. саморъчно подписване.

(3) Тайното  гласуване се извършва с бюлетини по  утвърден образец.

(4) Решенията на Общински съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола на заседанието.

Чл.77. Предложение за гласуване по чл. 76 ал. 2 т. 3 или за тайно гласуване може да бъде направено от една трета от общия брой на съветниците или от една от групите общински съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл.78. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.79. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

 1. предложения за отхвърляне;
 2. предложения за отлагане на следващо заседание;
 3. предложения за заместване;
 4. предложения за поправки;
 5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
 6. предложения за допълнения;
 7. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.80. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.81. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.82. (1) По време на заседанието на общинския съвет се прави аудиозапис и се води протокол.  Протоколът се води от служител в звеното по чл.29а ал.2 от ЗМСМА и се подписва от него, от председателя и заместник-председателя на общинския съвет най-късно в пет дневен срок от заседанието. Аудиозаписът се съхранява в 7-дневен срок от датата на заседанието, след което се изтрива.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.83. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.84. (1) Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителят и протоколчикът.

(2) Председателят обявява поправките пред общинския съвет.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.85. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

Чл.86. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.87. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 3 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от четиринадесет дни от тяхното внасяне.

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл.88. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл. 55 ал. 1 от този правилник. А в случаите на чл. 56 ал. 1 и чл. 56 ал. 2 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.89. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.90.  Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

Чл.91. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл. 45 ал. 5 от ЗМСМА.

(2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.

(3) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

(5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет, се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл.92. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативен/обществен съвет.

Чл.93. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

(3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл. 29а ал. 2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението по ал. 2 най-малко три дни преди датата на обсъждането.

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.94. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл.95. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от три дни от разпределянето му.

Чл.96. (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал. 1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет.

Чл.97. (1) Протоколът от всяко заседание на Общинския съвет и други актове се разгласяват чрез публикуване на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

         (2)  В Общинския съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

ГЛАВА ДЕСЕТА
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.98. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.99. Общинският съветник може да отправя  питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.100. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.101. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

(2) Председателят на общинския съвет  е длъжен да  изпрати на  кмета питането в седем-дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми  и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.102. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл.103. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на пет минути а кметът да отговори – в рамките на пет минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на две минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.104. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.105. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.106. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.107. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.

(2) Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3) Становищата за отмяна на актовете по ал. 1 се включват за разглеждане в следващото заседание.

(4) При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал. 3, но не по-късно от два месеца от издаването й.

Чл.108. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство когато са налице обстоятелствата по чл. 42, ал. 1 т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

Взаимодействие между общинския съвет и

общинската администрация

Чл.109. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на общински съвет.

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници. се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на общинския съвет.

Чл.110. Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общински съвет отчет за изпълнението им.

Чл.111. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.112. Секретарят на общината отговаря за  разгласяването и обнародването на актовете на общински съвет.

Чл.113. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.114. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.115. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.116. (1) На основание чл. 29а от ЗМСМА в структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА по предложение на председателя на общинския съвет.

(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общински съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет.

(5) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.

Чл.117. (1) Звеното по чл. 116, ал. 1:

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените листове от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

Чл.118. (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 • 1.Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл. 21 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • 2. Този Правилник отменя Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 914 по Протокол № 47/05.02.2019г. на Общински съвет – Банско, ведно с неговите изменения и допълнения.
 • 3. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение №157 по Протокол № 9/26.04.2024г.  на Общински съвет – Банско.
 • 4. Правилникът влиза в сила, след влизане в сила на Решение №157 по Протокол № 9/26.04.2024г. на Общински съвет – Банско.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:.....................

                  (Димитър Русков)