Log in

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

КОД НА АДМИН. УСЛУГА НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

БЛАНКА

ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛ-НЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА УСЛУГА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН
2027 Издаване на скица за недвижим имот 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.);
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – служебен път;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4. Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград -по служебен път;
5. Други (при необходимост)
2027 Заявление 14 дни                                               7 дни За градовете: 17лв
За селата: 8лв
За градовете: 25лв
За селата: 12лв
Да Не Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
2083 Издаване на скица-виза за проучване и проектиране 1. Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
2. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
3. Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград - по служебен път;
4. Комбинирана скица от съвместени кадастралната карта и подробен устройствен план
5. Декларация за съгласие от съсед (при сключено застрояване)
6. Други (при необходимост)
Р4-2 14 дни За градовете: 70лв
За селата: 35лв
Да Не Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 1.Договор за авторски надзор с проектанта   – копие;
2. Договор за строителство   – копие;
3. Удостоверение за вписване на строителя в Централния професионален регистър на строителя при КСБ   – копие;
4. Договор с лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или за техническо ръководство на строежа (за строежите V категория) ако има такъв   – копие; 5.Лицензионни документи на лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или диплома за техническа правоспособност на техническия ръководител на строежа (за строежите V категория) – копие;
6. Одобрен план за управление на отпадъците;
7.Одобрен план за безопасност и здраве;
8.Протокол образец 2 (Приложение № 2 / 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) – 4 броя.
Р4-4.1 7 дни 20 лв. Не Не Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
  Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването   Р4-4.2 7 дни 20 лв Не Не Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
2082 Издаване на удостоверение за идентичност на имот 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.);
2. Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3.Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4.Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград- по служебен път;
5. Други (при необходимост)
2082 Заявление 14 дни                                               7 дни За градовете: 17лв
За селата: 8лв
За градовете: 25лв
За селата: 12лв
Да Заяви по електронен път - Услуга №35 Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.);
2. Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път ;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4.Други (при необходимост)
Р4-5.2 14дни;
7дни;
3дни
5лв
8лв
12лв
Да Заяви по електронен път - Услуга №31 Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ 1. Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път ;
2. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
3. Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград - по служебен път;
4. Други (при необходимост)
2119 Заявление 14 дни                                               7 дни За градовете: 17лв
За селата: 8лв
За градовете: 25лв
За селата: 12лв
Да Заяви по електронен път - Услуга №29 Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документи към тях 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.):
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4.Други (при необходимост)
Р4-6 14 дни 3 лв/стр. Да Заяви по електронен път - Услуга №32 Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти 1.Договор за наем или друг вид договор за временно ползване на заетата от обекта или елемента площ;
2. Писмено съгласие на собственика на имота, в случаите по чл. 14, ал.2, т.2 и 3 от Наредба за преместваемите обекти, другите елементи на градското обзавеждане, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на община Банско;
3. Акт за собственост на недвижимия имот, в случаите по чл. 14, ал.2 от Наредбата
4. Акт за собственост, договор за наем или друг вид договор за временно ползване на съществуващия търговски обект по чл. 14, ал. 6 от Наредбата
5. Скица на поземления имот, върху който ще бъдат поставени обектите или елементите, в случаите по чл. 14, ал.2 от Наредбата - по служебен път;
6. Скица с указан начин на поставяне (за имоти, които не са държавна или общинска собственост), в случаите по чл. 14, ал.2, съгласуванa с дружествата доставчици на вода, енергия и електронни съобщения специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на обекта или елемента;
7.Проектна документация, съгласно Приложение № 1 към Наредбата
8.Други (при необходимост)
Р4-7 14 дни За градовете: 50лв/кв.м
За селата: 25лв/кв.м
(за самостоятелни преместваеми обекти за търговски и др. обслужващи дейности);                     За градовете и селата: 0.1 лв./кв.м;
За градовете: 50 лв./м за за сезонни;
За селата: 25 лв./кв.м за сезонни (самостоятелни преместваеми увеселителни обекти – на ден или за срок до 3 години);                     За градовете и за селата: 5 лв./кв.м         (за обслужващи преместваеми обекти към съществуващи търговски обекти и
преместваеми обекти с жилищни функции)
Да Не Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 1.Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 - оригинал, придружени с актуални скици Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
2. Две копия от становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а за технически инсталации - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа. хартиен и електронен носител;
3.Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони
4.Други (при необходимост)
Р4-8.1 30 дни 50 лв. Не Не Отдел ТСУ                   тел.0749/88632
2112 Издаване на разрешение за строеж:   - въз основа на одобрен инвестиционен проект;     - по чл.150 от ЗУТ • Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
• Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 или Заповед за допускане в случаите по чл.150 от ЗУТ - оригинал, придружени с актуални скици;
• Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител;
• Две копия от проект за Подробен устройствен план, съгласуван с необходимите специализирани контролни органи и експлоатационните дружества /само за случаите по чл.150 от ЗУТ/
• Доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа /задължително за обекти I, II и III категория/
• Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория
• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
• Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове
• Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони
• Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите
• Други (при необходимост)
2112 Заявление Едновременно с одобряване частите на комплексния инвестиционен проект *10% от таксата за одобряване на проектите, въз основа на които се издава разрешението за строеж, но не по-малко от 50лв.;                 *Съответната такса за издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект + 30%.A12   Не  
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.);
2.Актове и протоколи съставени по време на строителството (при необходимост)
3.Други (при необходимост)
Р11-8-4 14 дни 50% от първоначалната такса за разрешение за строеж Не Не Отдел ТСУ   0749/88632
2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.):
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3.Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4. Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград - по служебен път;
5. Комбинирана скица от съвместени кадастралната карта и подробен устройствен план
6.Задание за проектиране съгл. чл.125 от ЗУТ
7. Мотивирано предложение
8. Декларация за съгласие от съсед (при сключено застрояване)
9. Други (при необходимост)
Р11-1,2,3 14 дни 80 лв. Да Не Отдел ТСУ   0749/88632
2001 Допускане изработване на проекти за изменение на подробни устройствени планове 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.):
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3.Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4. Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград - по служебен път;
5. Комбинирана скица от съвместени кадастралната карта и подробен устройствен план
6. Задание за проектиране съгл. чл.125 от ЗУТ
7. Мотивирано предложение
8. Декларация за съгласие от съсед (при сключено застрояване)
• Други (при необходимост)
Р11-1,2,3 14 дни 80 лв. Да Не Отдел ТСУ   0749/88632
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.):
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4.Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград - по служебен път;
5. Комбинирана скица от съвместени кадастралната карта и подробен устройствен план
6.Задание за проектиране съгл. чл.125 от ЗУТ
7. Мотивирано предложение
8. Декларация за съгласие от съсед (при сключено застрояване)
9.Други (при необходимост)
Р11-1,2,3 14 дни 80 лв Да Не Отдел ТСУ   0749/88632
2117 Одобряване на подробни устройствени планове 1.Документи за собственост
2.Заповед за допускане или Решение на Общински съвет - оригинал, придружен с актуални скици;
3.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
4. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
5.Две копия от проект за Подробен устройствен план, окомплектован съгласно Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
6.Становища от необходимите специализирани контролни органи и експлоатационните дружества.
2117 Заявление В зависимост от времето за съобщения и обявления В регулация:
до 3 парцела: 60лв
над 3 парцела: 100лв
Извън регулация: 200лв
Да Не Отдел ТСУ   0749/88632
1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии 1.Помощен план в графичен вид (оригинал и копие) и в цифров вид (*.CAD – формат), изготвен съгласно изискванията на чл.13а от ППЗСПЗЗ;
2. Решение на Общинска служба „Земеделие“;
3. Материали от полските измервания;
4. Данни за геодезическата основа - *.dрi   и *. kor файлове
5. Данни за границите на урбанизираната територия
6. Данни за ползваните информационни източници по чл.13а, ал.4 от ППЗСПЗЗ за установяване на границите на бившите имоти
7. Регистри на бившите имоти и на съществуващите имоти - на магнитен и хартиен носител
8.Протокол от тестване на цифровия модел в САОV4 формат съставен от “Служба по геодезия, картография и кадастър” – Благоевград
9.Други (при необходимост)
Р11-6 В зависимост от времето за съобщения и обявления 60 лв. Не Не Отдел ТСУ   0749/88632
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 1.Решение от Общинска служба „Земеделие и гори“ – гр.Банско;
2. Удостоверение за наследници на наследодателя на заявителя - по служебен път;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на заявителя от друго лице;
4. Други (при необходимост)
Р11-5 14 дни За градовете: 30лв
За селата: 20лв
Да Не Отдел ТСУ   0749/88632
  Издаване на заповед по &4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за придобиване право на собственост     14 дни                                               7 дни За градовете: 35лв
За селата: 17лв                           За градовете: 50лв
За селата: 25лв
  Не Отдел ТСУ   0749/88632
  Съгласуване и одобряване на технически /работни/ инвестиционни проекти - таксата се изчислява на съответната база, но не по-малко от 20лв 1.Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; 2.Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 или Заповед за допускане в случаите по чл.150 от ЗУТ - оригинал, придружени с актуални скици;
3. Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител; 4.Две копия от проект за Подробен устройствен план, съгласуван с необходимите специализирани контролни органи и експлоатационните дружества /само за случаите по чл.150 от ЗУТ/;
5. Доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа /задължително за обекти I, II и III категория/;
6.Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
7.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
8.Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
9.Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони
10.Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;
11. Други (при необходимост)

Р4-8-2    

Р11-8

При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дни от внасянето на проектите;

При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 – 30 дни от внасянето на проектите
1. за жилищни сгради и сгради за нежилищни нужди /на базата на РЗП/;
1.1. за строежи от I-ва, II-ра, III-та и IV-та категории:
1.1.1. за гр. Банско - 20лв./кв.м;
1.1.2. за гр. Добринище -5лв./кв.м;
1.1.3. за селата - 5лв/кв.м;
1.2. за V-та и VI-та категория:
1.2.1. за гр. Банско
- до 500 кв.м   -   1лв/кв.м;
- от 500 до 1000 кв.м:
- 1лв/кв.м – за жилищни нужди;
- 5 лв/кв.м - за нежилищни нужди;
- над 1000кв.м   -     10лв/кв.м;
1.2.2. за гр. Добринище
- до 500 кв.м   -   1лв/кв.м;
- от 500 до 1000 кв.м:
- 1лв/кв.м – за жилищни нужди;
3 лв/кв.м –за нежилищни нужди;
- над 1000кв.м   -   5лв/кв.м;
1.2.3. за селата
- до 500 кв.м   -   1лв/кв.м;
- от 500 до 1000 кв.м:
- 1лв/кв.м – за жилищни нужди;
- 3лв/кв.м – за нежилищни нужди;
- над 1000кв.м   -   5лв/кв.м;

2. за реконструкции, вътрешни преустройства и промяна предназначението на обекти:
2.1. на строежи за жилищни нужди     -   1лв/кв.м;
2.2. на строежи за нежилищни нужди     -   5лв/кв.м;
2.3 сградни инсталации (газоснабдяване и др.) – 50лв

3. за линейни обекти (огради, подпорни стени и др.)   -     1лв/м';

4. за площни обекти (площадки, стадиони, паркове, бензиностанции и др.)   -   1лв./кв.м;

5. за обемни обекти (басейни, резервоари и др.)   -     1лв/куб.м;

6. за строежи на инженерната инфраструктура:
6.1. линейни обекти:
6.1.1. алеи, пътеки, улици, пътища, въжени линии, жп линии, канали и др. и съоръженията към тях   -   1лв/м';
6.1.2. улични проводи (водопроводи, канализационни клонове, електропроводи, топлопроводи, газопроводи и др.) и техните отклонения   -     1лв/м';
6.1.3. далекосъобщителни кабелни мрежи (кабелна телевизия, интернет, телефон и др.)   -   0.10лв/м';
6.1.4. обекти, произвеждащи енергия от възобновяеми източници:
6.1.4.1. площни обекти   -   5лв/кв.м;
6.1.4.2. линейни обекти   -   0.50лв/м';
6.2. площни обекти (паркинги, площади, депа и др.) -     1лв/кв.м;

7. за съобщителни и базови станции на мобилните оператори - 1000лв

8. за хидротехнически съоръжения - язовири:
8.1. I категория - с височина на язовирната стена над 80м   -     140лв/м';
8.2. II категория - с височина на язовирната стена от 50 до 80м   -     140лв/м';
8.1. III категория - с височина на язовирната стена над 80м   -     140лв/м'.
  Не  
2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти 1.Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; 2.Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 или Заповед за допускане в случаите по чл.150 от ЗУТ - оригинал, придружени с актуални скици;
3.Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител;
4.Две копия от проект за Подробен устройствен план, съгласуван с необходимите специализирани контролни органи и експлоатационните дружества /само за случаите по чл.150 от ЗУТ/;
5.Доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа /задължително за обекти I, II и III категория/;
6.Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
7.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
8.Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
9.Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони
10.Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;
11.Други (при необходимост)
Р11-8 При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите; Съответната такса за одобряване на технически проект + 30% Не Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
  Съгласуване и одобряване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ 1.Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 или Заповед за допускане в случаите по чл.150 от ЗУТ - оригинал, придружени с актуални скици;
3.Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител;
4.Две копия от проект за Подробен устройствен план, съгласуван с необходимите специализирани контролни органи и експлоатационните дружества /само за случаите по чл.150 от ЗУТ/
5.Доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа /задължително за обекти I, II и III категория/
6.Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория
7.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
8.Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове
9.Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони
10.Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите
11. Други (при необходимост)
Р4-8-2 При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите Съответната такса за одобряване на технически проект + 30% Не Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
  Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за промени по време на строителството 1.Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; 2.Нотариално заверена декларация за съгласие от заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ;
3. Две копия от инвестиционния проект за изменение в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител;
4. Копие от съгласувани и одобрени инвестиционни проекти в обхвата на изменението;
5. Доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа /задължително за обекти I, II и III категория/
6.Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория
7.Предварителни договори /становища/ с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
8.Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове
9.Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони
10.Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите
11.Други (при необходимост)
Р11-8-11 При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;

При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите.
30% от първоначалната стойност на преустройваната част   Не  
  Прегласуване и преодобряване на инвестиционни проекти, загубили правото си на действие     При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;

При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите.
50% от съответната такса за одобряване на технически проект Не Не Отдел ТСУ     тел.0749/88632
  Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – заснемане. 1.Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; 2.Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 или Заповед за допускане в случаите по чл.150 от ЗУТ - оригинал, придружени с актуални скици;     3.Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител;
4. Две копия от проект за Подробен устройствен план, съгласуван с необходимите специализирани контролни органи и експлоатационните дружества /само за случаите по чл.150 от ЗУТ/;
5.Доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа /задължително за обекти I, II и III категория/;
6. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
7.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
8. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
9.Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони
10.Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;
11. Други (при необходимост)
Р11-8 При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;
При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите.
Съответната такса за одобряване на технически проект Не Не Отдел ТСУ     тел.0749/88632
2024 Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени Заявление обща бланка При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дневен срок от внасянето на проектите;
При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - едномесечен срок от внасянето на проектите.
Съответната такса за одобряване на технически проект Не Не Отдел ТСУ   тел.0749/88632
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.): 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3.Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4.Акт за приемане на конструкцията /образец 14/;
5.Други (при необходимост)
Р11-16 14 дни 50 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №27 Отдел ТСУ   тел.0749/88632
  Издаване заповед към разрешение за строеж (за допълване титуляри, етапност и др.) 1.Документи за собственост;
2.Проект за разделяне на обекта на етапи за изпълнение и въвеждане в експлоатация;
3.Актове и протоколи съставени по време на строителството (при необходимост)
4.Други (при необходимост)
Р11-8-17 7 дни 20 лв. Не Не Отдел ТСУ   тел.0749/88632
  Издаване служебна бележка по чл.52 от ЗКИР за нанесени в КК и ИР от съответната СГКК данни 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.): 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) /образец 15/;
5.Служебна бележка от СГКК или от ОСЗГ;
6. Геодезическо заснемане в графичен и цифров вид /CAD формат/;
7.Данни за правоспособност на лицето, извършило заснемането;
8.Други (при необходимост)
Р11-19 14 дни 20 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №28 Отдел ТСУ   тел.0749/88632
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 1.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон:
2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
3. Акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;
4. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
5. Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
6.Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;
7.Технически паспорт;
8. Сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (когато строежът е новоизградена сграда);
Р11-20 7 дни 1. за строежи V-та категория - 5% от таксата за одобряване на проектите, въз основа на които се издава разрешението за строеж, но не по-малко от 200лв;
2. за строежи IV-та категория - 5% от таксата за одобряване на проектите, въз основа на които се издава разрешението за строеж, но не по-малко от 500лв
Не Не Отдел ТСУ   тел.0749/88632
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.):
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4. Актуална скица на обекта – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград - по служебен път;
5. Нотариално заверена декларация, определяща годината на построяване;
6. Нотариално заверена декларация за съгласие от собствениците на съседни имоти (при сключено застрояване)
7. Техническа документация (конструктивно становище, архитектурно заснемане, геодезическо заснемане или др.)
8. Други (при необходимост)
2084 Заявление 14 дни 5 лв/кв.м Да Заяви по електронен път - Услуга №30 Отдел ТСУ   тел.0749/88632
  Издаване на удостоверение за заварени строежи по §6 от Наредба№ 2 за въвеждане на строежите в експлоатация 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.): 2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път ;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4. Актуална скица на обекта – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград - по служебен път;
5. Други (при необходимост)
Р11-23 7 дни 50 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №33 Отдел ТСУ тел.0749/88632
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.):
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3.Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4.Актуална скица на обекта – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград - по служебен път;
5. Копие от Разрешение за ползване;
6.Други (при необходимост)
Р11-24 14 дни 20 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга №34 Отдел ТСУ   тел.0749/88632
2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.):
2.Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път ;
3.Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4.Скица – извадка от ПУП, КП, КК или КВС в необходимия обхват, с която да се докаже, че друго техническо решение за осигуряване на достъпа е явно икономически нецелесъобразно;
5.Предложение за начина на преминаване;
6.Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно установяване на правото на преминаване;
7.Други (при необходимост)
Р11-25 Срок - в зависимост от времето за съобщения и обявления 1.50 лв/м' Да Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
2043 Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти 1.Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.):
2. Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път ;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4. Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград, на захранвания имот - по служебен път;
5. Проект на трасето на прокарваното съоръжение и обяснителна записка. изготвени от правоспособен проектант и съгласуван със съответното експлоатационно дружество;
6. Договори за присъединяване към преносната мрежа;
7.Решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на областна дирекция „земеделие” гр.Благоевград, за утвърждаване трасета за проектиране (при прокарване през земеделски имоти);
8.Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно установяване на правото на прокарване;
9.Други (при необходимост)
Р11-26 Срок - в зависимост от времето за съобщения и обявления 1.50лв/ м' Да Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра 1. Документ за собственост на имота;                         2. Скица на имота (по служебен път); Заявление общ характер до 1 ден               до 7 дни безплатно Да Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
  Промяна на предназначението на сгради 1. Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. Виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 - оригинал, придружени с актуални скици;
3. Две копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на хартиен и електронен носител;
4. Доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа /задължително за обекти I, II и III категория/;
5. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
6. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
7. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
8. Съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони;
9. Писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите;
Заявление общ характер при приемане от експертен съвет на одобряващата администрация - 30 дни
- при наличие комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя - 14 дни
1.за строежи за жилищни нужди - 1 лв/кв.м;                     2.за строежи за нежилищни нужди - 5 лв/кв.м Не Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
  Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж Представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3 от ЗУТ, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени. Заявление общ характер 14 дни 50 лв. Не Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
  Разрешаване изработването на план - извадка по подробен устройствен план (ПУП) 1. Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба, ОПС и др.)
2. Удостоверение за наследници (при необходимост) – по служебен път;
3. Нотариално заверено пълномощно при представителство на собственика от друго лице;
4. Актуална скица – оригинал, издадена от СГКК-гр.Благоевград(по служебен път);
5. Комбинирана скица от съвместени кадастралната карта и подробен устройствен план
6. Задание за проектиране съгл. чл.125 от ЗУТ
7. Мотивирано предложение
8. Декларация за съгласие от съсед (при сключено застрояване)
9. Съгласувателно становище от проектанта на основния подробен устройствен план
  14 дни 80 лв. Да Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
  Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване 1. копие от протокола на общото събрание, на което е прието решението, заверено от председателя на управителния съвет (управителя). В решението трябва да е посочено какво ще бъде предназначението на определената прилежаща площ;
2. информация за броя на секциите (входовете) и броя на етажите на сградата; 3. Актуална скица - издадена от СГКК-гр.Благоевград(по служебен път).
Заявление общ характер 14 дни 50 лв. Да Не Отдел ТСУ тел.0749/88632
2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър:

2. Влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
(за сгради на жилищностроителни кооперации).

3. Копие от инвестиционния проект в обхват и със съдържание, определени с Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ... (описано в заявлението),

4. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по ... (описано в заявлението),З

5. Оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6 от ЗУT.

6. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или...(описано в заявлението),

7. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към....(описано в заявлението),

8. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория.

9. Съгласувателно становище по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за...(описано в заявлението).

2054_Заяление При изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - 14-дни от внасянето на проектите;

1. за жилищни сгради и сгради за нежилищни нужди /на базата на РЗП/;
1.1. за строежи от I-ва, II-ра, III-та и IV-та категории:
1.1.1. за гр. Банско - 20лв./кв.м;
1.1.2. за гр. Добринище -5лв./кв.м;
1.1.3. за селата - 5лв/кв.м;
1.2. за V-та и VI-та категория:
1.2.1. за гр. Банско
- до 500 кв.м   -   1лв/кв.м;
- от 500 до 1000 кв.м:
- 1лв/кв.м – за жилищни нужди;
- 5 лв/кв.м - за нежилищни нужди;
-  над 1000кв.м   -   10лв/кв.м;
1.2.2. за гр. Добринище
- до 500 кв.м   -   1лв/кв.м;
- от 500 до 1000 кв.м:  
- 1лв/кв.м – за жилищни нужди;
3 лв/кв.м –за нежилищни нужди;
- над 1000кв.м   -   5лв/кв.м;
1.2.3. за селата
- до 500 кв.м   -   1лв/кв.м;
- от 500 до 1000 кв.м:
- 1лв/кв.м – за жилищни нужди;
- 3лв/кв.м – за нежилищни нужди;
- над 1000кв.м   -   5лв/кв.м;

2. за реконструкции, вътрешни преустройства и промяна предназначението на обекти:
2.1. на строежи за жилищни нужди   -   1лв/кв.м;
2.2. на строежи за нежилищни нужди   -   5лв/кв.м;
2.3 сградни инсталации (газоснабдяване и др.) – 50лв

3. за линейни обекти (огради, подпорни стени и др.)   -   1лв/м';

4. за площни обекти (площадки, стадиони, паркове, бензиностанции и др.)   -   1лв./кв.м;

5. за обемни обекти (басейни, резервоари и др.)   -   1лв/куб.м;

6. за строежи на инженерната инфраструктура:
6.1. линейни обекти:
6.1.1. алеи, пътеки, улици, пътища, въжени линии, жп линии, канали и др. и съоръженията към тях   -   1лв/м';
6.1.2. улични проводи (водопроводи, канализационни клонове, електропроводи, топлопроводи, газопроводи и др.) и техните отклонения   -   1лв/м';
6.1.3. далекосъобщителни кабелни мрежи (кабелна телевизия, интернет, телефон и др.)   -   0.10лв/м';
6.1.4. обекти, произвеждащи енергия от възобновяеми източници:
6.1.4.1. площни обекти   -   5лв/кв.м;
6.1.4.2. линейни обекти   -   0.50лв/м';
6.2. площни обекти (паркинги, площади, депа и др.)  -   1лв/кв.м;

7. за съобщителни и базови станции на мобилните оператори - 1000лв

8. за хидротехнически съоръжения - язовири:
8.1. I категория - с височина на язовирната стена над 80м   -   140лв/м';
8.2. II категория - с височина на язовирната стена от 50 до 80м   -   140лв/м';
8.1. III категория - с височина на язовирната стена над 80м   -   140лв/м'.

  не Отдел ТСУ тел.0749/88632
2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

1. Удостоверение за наследници - в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община).

2. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

2120_Заяление  7 дни      не Отдел ТСУ тел.0749/88632
2112 Издаване на разрешение за строеж   2112_Заявление Едновременно с одобряване частите на комплексния инвестиционен проект

*10% от таксата за одобряване на проектите, въз основа на които се издава разрешението за строеж, но не по-малко от 50лв.;

*Съответната такса за издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект + 30%.A12

 
   не Отдел ТСУ тел.0749/88632