Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

КАМПАНИЯ “КОЛЕДНА ЕЛХА”

По традиция, коледните дръвчета внасят уют и...

114 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА…

Всяка година на 7 декември Банско чества...

БАНСКО ГРЕЕ СЪС СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА…

В празничната вечер на Никулден децата на...

РАБОТНА СРЕЩА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА…

Съвместно с Министерство на туризма, Община Банско...

ОСИНОВИ МЕ: БезДОМен или ДОМашен -…

  В света на безкрайната обич и лоялност...

БАНСКО ОТКРИВА СКИ СЕЗОН 2023 –…

Ски-звездите Дебора Компаньони и Марк Жирардели са...

ОБЩИНА БАНСКО УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА…

Представители на Община Банско взеха участие в...

KМЕТЕ, ВИЖ! ПОДАЙ СИГНАЛ И НАПРАВИ…

С платформата „Kмете, виж!“ сме създали иновативен...

ПОДПИСАН БЕ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОСНОВНИЯ…

Кметът на община Банско Стойчо Баненски и...

БАНСКО ЩЕ ИМА „ДОМ НА ПОКОЙНИКА“

Днес кметът на община Банско Стойчо Баненски...

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ „БАНСКАЛИИ“ НАПРАВИ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА…

Днес отбелязваме Международния ден на доброволеца. За...

ДЕЦА ОТ БАНСКО С НАГРАДИ НА…

Банско не само беше домакин на ХХХІХ...

ИНОВАТИВНА ОНЛАЙН УСЛУГА ЗА ПОДСИГУРЯВАНЕ НА…

Община Банско сключи споразумение за общинско сътрудничество...

СЕЛАТА ОТ МЕСТЕНСКИ РАЙОН С ОБНОВЕНИ…

В изпълнение на общинската инвестиционна програма, която...

СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА АЛПИРИНСКИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ НА…

На провелото се на 3 декември 2023...

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО…

Обръщение на кмета на община Банско, по...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ БАНСКО С ПОБЕДИ В МАТЕМАТИЧЕСКИ И ШАХМАТНИ ТУРНИРИ

В есенният кръг на единайсетото издание на Международното математическо състезание „Математика без граници“, НУ „Св...

po cvetla

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА БАНСКО

На основание  чл.10а от Закона за държавния служител /ЗДСл/,  чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ и Заповед № 07-23-79/05.06.2023 г.на  Кмета на община Банско ,

О Б Я В Я В А  КОНКУРС

за длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

1.   Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование: висше
 • Образователно- квалификационна степен:магистър
 • минимален ранг за заемане на длъжността:IV младши или минимален професионален опит 2 /две/ години;

2.   Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 • Да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл;

Нормативен акт: Закон за държавния служител

3.   Допълнителни умения и квалификации:

- да притежава следните компетентности: аналитична компетентност,  ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална и дигитална компетентност - умения за работа с MS Office.

4. Съгласно чл.33, т.1 и чл.34, ал.1 от  НПКПМДСл, конкурсът ще се проведе чрез:

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.
 • Интервю за преценка нивото на притежаваните компетентности, необходими за заемане на длъжността, отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед.

6. Кратко описание на длъжността финансов контрольор:

 1. Осигуряване на съответствие на дейността на община Банско със законодателството и вътрешните актове с оглед вземане на законосъобразни управленски решения.
 2. Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи.
 3. Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и конторл /СФУК/ в община Банско.
 4. Дава становища и контролира изпълнението на коригиращите мерки по осъществяване на предварителния финансов контрол.
 5. Спазва, познава и прилага вътрешната нормативна уредба на община Банско, както и нормативната уредба на Република България, касаеща задълженията на длъжността.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите  в стая № 303 в административната сграда на община Банско. 

      7.   Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсната процедура :

 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл / по образец/;
 • Декларация, съгласно чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл. / по образец/;
 • Заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен или посочване на номер, дата и издател на диплома по реда на чл.17, ал.3, т.2 от НПКПМДСл;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/.
 • За присъдения ранг /копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/.
 • Заверени копия на други документи- за компютърни умения ( ако притежава такива );
 • Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф "Вярно с оригинала" и подпис.

8.   Подаването на документите по т.7 се подават лично от всеки кандидат или от упълномощен представител на адрес:

Област Благоевград, община Банско, град Банско, пл.” Никола Вапцаров” № 1. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/  дневен срок от публикуване на обявлението /всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа/ на фронт-офиса на общината.

Документи може да се подават и по електронен път  на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай документите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

В последния ден на приема на документи, след указания в обявлението час, постъпили документи не се завеждат в деловодната система.

9. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на сайта на Общинска администрация Банско: www.bansko.bg, както и на таблото за обяви и съобщения.

10. Минималният размер на индивидуалната месечна заплата е 780 лв., а максималният – 2800 лв.  Заплатата се определя, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, чл.8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, както и чл.12 и чл.13 от Вътрешните правила за заплатите в община Банско,  като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

Забележка: На основани чл.14, ал.4 от НПКПМДСл българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация  при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Телефон за контакти: 0749/88642