Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

В БАНСКО БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА СВЕТОВНОТО МЛАДЕЖКО ПЪРВЕНСТВО ПО СНОУБОРД

В БАНСКО БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА…

Световното първенство по сноуборд за младежи и...

ТАЛАНТЛИВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СК „ЮЛЕН“ ОКУПИРАХА ЧЕЛНИТЕ МЕСТА И В СНОУБОРДА

ТАЛАНТЛИВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СК „ЮЛЕН“ ОКУПИРАХА…

През изминалите дни на писта „Стената“ в...

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА`2023

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА`2023

22 март е определен за Световен ден...

ИЗЛОЖБАТА „ДА СИ СПОМНИМ С УВАЖЕНИЕ И УСМИВКА” РАЗВЪЛНУВА БАНСКАЛИИ

ИЗЛОЖБАТА „ДА СИ СПОМНИМ С УВАЖЕНИЕ…

Първата по рода си фотографска изложба от...

НОВИ ВЪРХОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „АЛПИРИНСКИ“

НОВИ ВЪРХОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „АЛПИРИНСКИ“

През изминалата седмица, на 18-ти и 19-ти...

СКИ КЛУБ „БАНСКО” ВЗЕ ЗЛАТОТО НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СКИ БЯГАНЕ

СКИ КЛУБ „БАНСКО” ВЗЕ ЗЛАТОТО НА…

На провелото се Държавно ппървенство по ски...

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА BANSKO FREERIDE WORLD TOUR QUALIFIER 3

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ…

България постигна две победи в голямото международно...

БАНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА ГОСТУВА В КРАКОВ

БАНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА ГОСТУВА В КРАКОВ

Гостуването на Музеен комплекс-Банско в Полша продължава...

ЗЛАТЕН ДУБЪЛ ЗА ЕЛЕНА ГЛАВЧЕВА И МИЛУШ ПАНЧЕВ ОТ СКИ КЛУБ „ЮЛЕН

ЗЛАТЕН ДУБЪЛ ЗА ЕЛЕНА ГЛАВЧЕВА И…

Най-добрите деца от пет нации премериха сили...

Freeride World Tour Qualifier

Freeride World Tour Qualifier ще се…

Голямото международно състезание по фрирайд 3* Freeride...

УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ СЕ СРЕЩАТ В БАНСКО ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА ОТ ПЕТ…

Участниците в проекта „Нека опознаем нашите култури“...

О Б Я В А ЗА ДЛЪЖНОСТИ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ, НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

О Б Я В А ЗА…

1. Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г.на министъра...

БАНСКО ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА  КОНКУРСА „LITTLE MISS  & MISTER GALAXY 2023”

БАНСКО ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА …

За тринайста поредна година,  Модна агенция Интерсаунд...

НАШИТЕ ДЕЦА

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

Днес учениците от четвъртите класове на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско пресъздадоха...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Заповед 54136.7.602

Заповед

№ 03- 22-86

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново,община Банско“,  Решение № 398 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 593 по протокл № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                       

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.7.602, с площ от 84кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 84 кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.7.80, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива.

2. Имотът е  собственостна н-ци на  Стоил ....... Лейков, площ: 568кв.м., от правото на собственост, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1ОС от 10.02.1999г., издаден от ПК гр.Банско при следните квоти:

2.1.  Славка ............... Чотрева -  1/9 идеални части;

2.2.  Денка ................. Рупчина   -  1/9  идеални части;

            2.3.  Теодора  .............Райкова – 1/18 идеални части;

            2.4.  Цветелина ......... Вишанина -  1/18  идеални части;

            2.5.  Калина ............... Шошева -  1/9  идеални части;

            2.6.  Велика ................ Бъсина – 1/9 идеални части;

            2.7.  Димитър ............. Попов -1/27 идеални части;

            2.8.  Костадин............. Попов - 1/27 идеални части;

            2.9.  Мария ............. Милушева - 1/27 идеални части;

            2.10. Димитър .......... Лейков  - 1/6 идеални части;

            2.11. Калина ............. Терзиева  - 1/6 идеални части;

3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 246.52лв. (двеста четиридесет и шест лева и петдесет и две стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.7.602  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 593  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.7.602   по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

2.1.  Славка ....... Чотрева -  27.39лв.(двадесет и седем лева и тридесет и девет стотинки)   

2.2.  Денка ........ Рупчина  -  27.39 лв.(двадесет и седем лева и тридесет и девет стотинки) 

            2.3.  Теодора  ........ Райкова – 13.70лв.(тринадесет лева и седемдесет стотинки)

            2.4.  Цветелина ..... Вишанина -13.70лв.(тринадесет лева и седемдесет стотинки)

            2.5. Калина ........ Шошева - 27.39 лв.(двадесет и седем лева и тридесет и девет стотинки)  

            2.6. Велика ...... Бъсина – 27.39лв.(двадесет и седем лева и тридесет и девет стотинки)  

            2.7.  Димитър .... Попов - 9.13лв.(девет лева и тринадесет  стотинки)

            2.8.  Костадин ..... Попов - 9.13лв.(девет лева и тринадесет  стотинки)

            2.9.  Мария ........ Милушева – 9.13лв.(девет лева и тринадесет  стотинки)

            2.10. Димитър ........ Лейков  - 41.09лв.(четиридесет и един лева и девет стотинки)

            2.11. Калина .......... Терзиева  - 41.09лв.(четиридесет и един лева и девет стотинки)

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания на проектен поземлен имот с идентификатор 54136.7.602по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел  “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ.../п/..................

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО