Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

В БАНСКО БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА СВЕТОВНОТО МЛАДЕЖКО ПЪРВЕНСТВО ПО СНОУБОРД

В БАНСКО БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА…

Световното първенство по сноуборд за младежи и...

ТАЛАНТЛИВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СК „ЮЛЕН“ ОКУПИРАХА ЧЕЛНИТЕ МЕСТА И В СНОУБОРДА

ТАЛАНТЛИВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СК „ЮЛЕН“ ОКУПИРАХА…

През изминалите дни на писта „Стената“ в...

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА`2023

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА`2023

22 март е определен за Световен ден...

ИЗЛОЖБАТА „ДА СИ СПОМНИМ С УВАЖЕНИЕ И УСМИВКА” РАЗВЪЛНУВА БАНСКАЛИИ

ИЗЛОЖБАТА „ДА СИ СПОМНИМ С УВАЖЕНИЕ…

Първата по рода си фотографска изложба от...

НОВИ ВЪРХОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „АЛПИРИНСКИ“

НОВИ ВЪРХОВЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА „АЛПИРИНСКИ“

През изминалата седмица, на 18-ти и 19-ти...

СКИ КЛУБ „БАНСКО” ВЗЕ ЗЛАТОТО НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СКИ БЯГАНЕ

СКИ КЛУБ „БАНСКО” ВЗЕ ЗЛАТОТО НА…

На провелото се Държавно ппървенство по ски...

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА BANSKO FREERIDE WORLD TOUR QUALIFIER 3

ДВЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ…

България постигна две победи в голямото международно...

БАНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА ГОСТУВА В КРАКОВ

БАНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА ГОСТУВА В КРАКОВ

Гостуването на Музеен комплекс-Банско в Полша продължава...

ЗЛАТЕН ДУБЪЛ ЗА ЕЛЕНА ГЛАВЧЕВА И МИЛУШ ПАНЧЕВ ОТ СКИ КЛУБ „ЮЛЕН

ЗЛАТЕН ДУБЪЛ ЗА ЕЛЕНА ГЛАВЧЕВА И…

Най-добрите деца от пет нации премериха сили...

Freeride World Tour Qualifier

Freeride World Tour Qualifier ще се…

Голямото международно състезание по фрирайд 3* Freeride...

УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ СЕ СРЕЩАТ В БАНСКО ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА ОТ ПЕТ…

Участниците в проекта „Нека опознаем нашите култури“...

О Б Я В А ЗА ДЛЪЖНОСТИ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ, НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

О Б Я В А ЗА…

1. Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г.на министъра...

БАНСКО ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА  КОНКУРСА „LITTLE MISS  & MISTER GALAXY 2023”

БАНСКО ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА …

За тринайста поредна година,  Модна агенция Интерсаунд...

НАШИТЕ ДЕЦА

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

Днес учениците от четвъртите класове на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско пресъздадоха...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Заповед 54136.8.656

Заповед

№ 03- 22-71

Гр.Банско, дата 22.06.2022 г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново,община Банско“, Решение № 413 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г.  и Решение № 605 по протокл № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,           

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.8.656, с площ от 59кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 59кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.205, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада.

2. Имотът е  собственост на н-ци  на Сирджан............. Лейков, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ОС17 от 03.10.2006г., издадено от ОСЗГ гр.Банско при следните квоти:

            2.1.  Борис ............ Чотрев -  1/12 идеални части;

            2.2.  Величка ........ Чотрева  -  1/12  идеални части;

            2.3.  Елена ............ Салмаджийска – 1/12 идеални части;

            2.4.  Малина .......... Котиркова -  1/24  идеални части;

            2.5.  Петър................ Чотрев -  1/24  идеални части;

            2.6. Писана .............. Лейкова – 1/6 идеални части;

            2.7. Иван ............... Лейков -   1/6 идеални части;

            2.8. Снежанка ....... Кирева- 1/9 идеални части;

            2.9.  Митра ........... Попова - 1/9 идеални части;

            2.10. Христо......... Църнаков - 1/18 идеални части;

            2.11.Румен .......... Църнаков - 1/18 идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067  от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 173.15 лв. (сто седемдесет и три лева и петнадесет стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.656  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 605  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.656   по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

            4. 1.Борис ............... Чотрев - 14.43лв.(четиринадесет  лева и четиридесет и три  стотинки)

            4.2.  Величка ........... Чотрева  - 14.43лв.(четиринадесет  лева и четиридесет и три  стотинки) 

            4.3.  Елена ............ Салмаджийска –  14.43лв.(четиринадесет  лева и четиридесет и три  стотинки)

            4.4.  Малина ............. Котиркова – 7.21 лв.(седем  лева и двадесети една стотинки)

            4.5.  Петър ................ Чотрев -  7.21 лв.(седем  лева и двадесети една стотинки)

            4.6. Писана ............. Лейкова – 28.86 лв.(двадесет и осем лева и осемдесет и шест  стотинки)

           4.7. Иван ......... Лейков - 28.86 лв.(двадесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки)

           4.8. Снежанка ........... Кирева – 19.24лв.(деветнадесет лева и двадесет и четири    стотинки)

            4.9. Митра ............ Попова - 19.24лв.(деветнадесет лева и двадесет и четири    стотинки)

            4.10.Христо ................. Църнаков - 9.62лв.(девет лева и шестдесет и две стотинки )

            4.11.Румен ................... Църнаков – 9.62лв.(девет лева и шестдесет и две стотинки )

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен имот с идентификатор 54136.8.656  по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО