Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

КАМПАНИЯ “КОЛЕДНА ЕЛХА”

По традиция, коледните дръвчета внасят уют и...

114 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА…

Всяка година на 7 декември Банско чества...

БАНСКО ГРЕЕ СЪС СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА…

В празничната вечер на Никулден децата на...

РАБОТНА СРЕЩА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА…

Съвместно с Министерство на туризма, Община Банско...

ОСИНОВИ МЕ: БезДОМен или ДОМашен -…

  В света на безкрайната обич и лоялност...

БАНСКО ОТКРИВА СКИ СЕЗОН 2023 –…

Ски-звездите Дебора Компаньони и Марк Жирардели са...

ОБЩИНА БАНСКО УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА…

Представители на Община Банско взеха участие в...

KМЕТЕ, ВИЖ! ПОДАЙ СИГНАЛ И НАПРАВИ…

С платформата „Kмете, виж!“ сме създали иновативен...

ПОДПИСАН БЕ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОСНОВНИЯ…

Кметът на община Банско Стойчо Баненски и...

БАНСКО ЩЕ ИМА „ДОМ НА ПОКОЙНИКА“

Днес кметът на община Банско Стойчо Баненски...

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ „БАНСКАЛИИ“ НАПРАВИ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА…

Днес отбелязваме Международния ден на доброволеца. За...

ДЕЦА ОТ БАНСКО С НАГРАДИ НА…

Банско не само беше домакин на ХХХІХ...

ИНОВАТИВНА ОНЛАЙН УСЛУГА ЗА ПОДСИГУРЯВАНЕ НА…

Община Банско сключи споразумение за общинско сътрудничество...

СЕЛАТА ОТ МЕСТЕНСКИ РАЙОН С ОБНОВЕНИ…

В изпълнение на общинската инвестиционна програма, която...

СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА АЛПИРИНСКИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ НА…

На провелото се на 3 декември 2023...

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО…

Обръщение на кмета на община Банско, по...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ БАНСКО С ПОБЕДИ В МАТЕМАТИЧЕСКИ И ШАХМАТНИ ТУРНИРИ

В есенният кръг на единайсетото издание на Международното математическо състезание „Математика без граници“, НУ „Св...

po cvetla

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Заповед 54136.8.662

Заповед

№ 03- 22-69

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново, община Банско“, Решение № 415 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 607 по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                       

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.8.662, с площ от 146кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 146кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.203, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада.

2. Имотът е  собственост на н-ци на  Вельо ........ Шошов, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1ОС от 10.02.1999г. издаден от ПК гр.Банско при следните квоти:

            2.1.  Мария ............  Джолева -  1/16 идеални части;

            2.2.  Катерина .......  Црънчева-  1/16  идеални части;

            2.3.  Виолета ........  Джокова – 1/16 идеални части;

            2.4.  Иван ..............  Гърков -  1/48 идеални части;

            2.5.  Борис .............  Гърков -  1/48  идеални части;

            2.6.  Янко ..............  Гърков -  1/48  идеални части;

            2.7.  Христо..........    Башкехайов - 1/12 идеални части;

            2.8.  Елена ............  Карасанска - 1/12 идеални части;

            2.9.  Васил ............  Биджев - 1/36 идеални части;

            2.10.Иван .............  Биджев - 1/36 идеални части;

            2.11.Емилия  .......  Биджева - 1/36 идеални части;

            2.12. Здравко ......   Йотов – 1/8 идеални части;

            2.13. Емил ..........   Йотов -1/8 идеални части;

            2.14. Веса ..........    Граматикова- 1/8 идеални части;

            2.15. Петър .........  Онцов-1/8 идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 428.47лв. (четиристотин двадесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.662 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 607  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.662 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

             4.1.  Мария ........  Джолева -  26.78лв.(двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки)

            4.2.  Катерина ....... Црънчева -  26.78лв.(двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки)

            4.3.  Виолета........ Джокова – 26.78лв.(двадесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки)

            4.4.  Иван ...............Гърков -  8.93лв.(осем лева и деветдесет и три стотинки)

            4.5.  Борис ............. Гърков -  8.93лв.(осем лева и деветдесет и три стотинки)

            4.6.  Янко  ..............Гърков -  8.93лв.(осем лева и деветдесет и три стотинки)

            4.7. Христо ............Башкехайов- 35.70лв.(тридесет и пет лева и седемдесет стотинки)

            4.8. Елена .............. Карасанска - 35.70лв.(тридесет и пет лева и седемдесет стотинки)

            4.9.  Васил .............Биджев – 11.90лв.(единадесет лева и деветдесет стотинки)

            4.10.Иван .............. Биджев - 11.90лв.(единадесет лева и деветдесет стотинки)

            4.11.Емилия  ......... Биджева - 11.90лв.(единадесет лева и деветдесет стотинки)

            4.12. Здравко  .......  Йотов –53.56лв.(петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)

            4.13. Емил .............. Йотов -53.56лв.(петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)

            4.14. Веса ........... Граматикова- 53.56лв.(петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)

            4.15. Петър .......... Онцов-53.56лв.(петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки)   

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен поземлен имот с идентификатор 54136.8.662 по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ  –/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО