Log in

cao final 1

На вниманието на собствениците и ползвателите на животновдни обекти

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На интеренет страницата на община Банско и във всички кметства са обявени списъци с пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които ще се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти за срок от 5/пет/ стопански години по реда на чл.37и от закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Заявления по образец могат да се подават на фронт-офиса на община Банско в срок от 01.03.2023г. до 10.03.2023г.

Приложение №1

Приложение №2

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ