Log in

cao final 1

Съобщение за публично обявяване

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Относно: Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

1. Цел на заявеното ползване  – Аварийно- възстановителни работи на мост на река Градинишка по общински път BLG2003/II-19 Места- Филипово- Осеново, което съгласно приложените проекти включва укрепване на фундамента на устоя на моста и фундамента на подпорната стена до моста.

2.  Воден обект – река Граднишка;

3. Водно тяло – Предвидените дейности в ИП ще засегнат воден обект р. Граднишка, която е част от повърхностно водно тяло „р. Градинишка (Осеновска) от изворите до вливане в р. Места“ с код BG4ME700R098.

3а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и документите към него; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не  са установени основания за отказ.

3б. Състояние на водното тяло и определени цели: В ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.), Приложение 4.1.3.б. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район, тялото е оценено в „умерено“ екологично състояние, по елементи за качество  с отклонения от доброто екологично състояние- БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби и „неизвестно“ химично състояние. Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда“ в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), поставената цел за него е „постигане на добро състояние за показатели с отклонения“ до 2021г. Тялото е поставено в изключения от екологичното състояние по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ.

3в. Определени мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното: Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):

Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за цитираното водно тяло в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, които чрез конкретни действия да доведат до постигане на добро състояние на водното тяло. Дейностите, предмет на ИП не противоречат на разписаните мерки.

Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – Дейностите, предмет на ИП не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените дейности не им противоречат.

Следва да се отбележи, че към настоящия момент е финализирана Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на Западнобеломорски район за басейново управление, изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. За същите на сайта на дирекцията, са изготвени, публикувани и обявени на обществеността за консултации и писмени становища проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения.

4. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:  проектното решение предвижда на три стъпки подпиране на основите на устоя. Предвиждат се следните видове дейности: разрушаване по съществуващ устой и стена; изграждане на подпора на устоя и подпорната стена. Укрепването ще се осъществи с нови стоманобетонови елементи.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици  – с. Осеново, община Банско, ЕКАТТЕ – 54136.

6. Проектни параметри на ползването: дължина – 20,00 м, широчина 10,00 м. площ – 200,00 м2.  Координати на съоръженията:

1. X=4628077.806     Y=351776.31                 13. X=4628069.925     Y=351768.319

2. X=4628077.19       Y=351777.098               14. X=4628069.07       Y=351768.838

3. X=4628068.72       Y=351769.231               15. X=4628066.435     Y=351762.564

4. X=4628068.146     Y=351770.019               16. X=4628065.58       Y=351763.083

5. X=4628069.498     Y=351768.578               17. X=4628077.806     Y=351776.31

6. X=4628068.643     Y=351769.097               18. X=4628077.499     Y=351776.704

7. X=4628066.007     Y=351762.823               19. X=4628068.762     Y=351769.231

8. X=4628065.152     Y=351763.342               20. X=4628068.454     Y=351769.625

9. X=4628078.115     Y=351775.916               21. X=4628069.498     Y=351768.578

10. X=4628077.499   Y=351776.704               22. X=4628069.07       Y=351768.838

11. X=4628069.07     Y=351768.838               23. X=4628066.007     Y=351762.823

12. X=4628068.454   Y=351769.625               24. X=4628065.58       Y=351763.083

7. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

7.1. Условия на ползването:

- Да  се  спазват  параметрите и целите на  разрешителното  за  ползване  на  воден  обект;

- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;

- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ „План за безопасност и здраве”, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;

- Да се разработи авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;

- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;

- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

- След  приключване  на  строителството, профилът  на  реката  да  бъде  възстановен  в  проектния  си  вид;

            - Строителните работи да се изпълняват извън периода  (месеците април до юни включително) на размножаване на рибната популация;

- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;

- Да  не  се  допуска  замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;

- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения.

- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;

- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

7.2. Условия за изменение на разрешителното: Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.

7.3.Условия за продължаване крайния срок на разрешителното: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите  глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

7.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът  на  Басейнова  дирекция  „Западнобеломорски  район“  може  да  постанови  отнемане  на  разрешителното   при:

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект

- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;

- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7.5. Условия за контрол: Титулярят  на  разрешителното  е  длъжен  да  допуска  по  всяко  време  контролиращия  орган  до  мястото  на  ползване  с  оглед  извършване  на  контрол  на  изпълнението  на  условията  на  разрешителното. Титулярят  на  разрешителното  е  длъжен  да  представя  на  контролиращия  орган  необходимите  документи , данни , сведения , справки  и  обяснения , свързани  с  разрешеното  ползване  и  предмета  на  проверката.

7.6. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;

- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярят  на  разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

8. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат  да  ползват  правата  си  по чл. 64, ал.1, т.2  и  т.3 от Закона за водите да:

            т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

            т.3.предложат условия,  при които да бъде издадено  разрешително, с оглед  гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.