Log in

cao final 1

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка чрез покупка на два броя нови пътнически микробуси с 8+1 места за нуждите на ПЛТГ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Банско”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2016-0002
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Конкурсната документация е безплатна и всеки желаещ може да я изтегли от www.bansko.bg, раздел „Профил на Купувача”. Размерът  на  гаранцията  за участие е 792,09 лв. (седемстотин деветдесет и два лева и девет стотинки).

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 15:00 ч.  на 30.03. 2016 г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация по поръчката можете да видите ТУК

Дата на публикуване: 01.03.2016 г.

 

Решение за промяна / удължаване на срок - публикувано на 30.03.2016г.

Протокол 1 - публикувано на 08.04.2016г.

Протокол 2 - публикувано на 28.04.2016г.

Решение - публикувано на 28.04.2016г.