Log in

cao final 1

Обява на търг за ниви над 10 дка

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско обявява публичен  търг с явно наддаване за отдаване  под наем  на  земеделски земи - частна общинска собственост, с начин на трайно ползване : ниви и с площ над 10 дка, включени в Приложение № 1

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон, които са земеделски стопани  или   други желаещи да наемат  земеделски земи на територията на община Банско.

Имотите се отдават под наем  за стопанисване съгласно начина им на трайно ползване.

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

3.Началната тръжна цена е  определена съгласно Решение № 804, т.2.2 от Протокол № 44 /16.09.2014г. на Общински съвет Банско.

4.Стъпката за наддаване е в размер 10% от началната тръжна цена за имота.

5.Депозитната вноска за участие в търга е в размер  20% от началната тръжна на имота.

Търгът ще се проведе на 03.11.2022г. от 16.00 часа в административната сграда на Община  Банско, в  гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 03.11.2022г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 07.11.2022г.  от 16.00 часа, като срокът за закупуване на тръжните документи и внасяне на депозит в този случай се удължава до края на последния работен ден, предшестващ деня на търга, а заявления се подават до 12 часа в деня на търга.

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

Приложение №1