Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ИВОНА И ИВАНА МАЛЧОВИ ОТ БАНСКО БЯХА ИЗБРАНИ ЗА ЛАУРЕАТИ ВЪВ ФОЛКЛОРНАТА КЛАСАЦИЯ „НАДПЯВАНЕ” НА ПРОГРАМА ХРИСТО БОТЕВ

ИВОНА И ИВАНА МАЛЧОВИ ОТ БАНСКО…

За дванадесети пореден път се проведе галаконцерт...

С ЕКСКУРЗИЯ ДО РИЛСКИ МАНАСТИР ЗАВЪРШИ УЧЕБНА ГОДИНА ПО ВЕРОУЧЕНИЕ

С ЕКСКУРЗИЯ ДО РИЛСКИ МАНАСТИР ЗАВЪРШИ…

Незабравима беше екскурзията за учениците от четвъртите...

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

Една спортна инициатива обедини учениците от гимназиалния...

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

За девети пореден път, през лятото в...

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Връчване на Заповед № 03-22-47/18.05.2022г. на кмета на община Банско на основание чл.18а, ал.10 от АПК

З А П О В Е Д

03-22-47

гр. Банско, 18.05.2022 год.

1. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.107, ал. 1 от Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община Банско и протокол на тръжната комисия, за резултата от проведения на 10.05.2022г. публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк(поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище).

Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

О п р е д е л я м  з а  с п е ч е л и л  т ъ р га:

„БИЛЯРОВИ“ ООД, ЕИК 202984888 със седалище и адрес: гр.Добринище, ул.“Атанас Попадийн“ №…, представлявано и управлявано от Георги…. Биляров в качеството му на управител.

2. Условия и задължения, залегнали в тръжното условие :

2.1. Отдава се под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ  терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк(поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище). Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

2.2. Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

2.3. Месечната наемна цена е в размер на 1440.00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС.

2.4. Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем. 

3. След  влизане на заповедта в сила се подписва договор за наем при горецитираната месечна наемна цена от 1440лв.  лева и условията по т.2 от настоящата заповед.  

4. Настоящата заповед да бъде връчена на началник отдел ОСЗГ и началник отдел „Счетоводство”.

5. Настоящата заповед да бъде връчена по реда на АПК на участниците в търга, за сведение и изпълнение. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщаването й.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стойчо Баненски - зам.- кмет на Община Банско.

     

ИВАН КАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО