Log in

Последни новини

ДОБРИНИЩЕ ОТНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „АЗАТ“

За втора поредна година Добринище беше домакин на Международния танцов фестивал за деца „АЗАТ“. Над...

ПИРИН РЪН - БАНСКО 2024

Традиционното състезание Пирин рън тази година събра близо седемдесет състезатели от пет националности в надпреварата...

ИЗЛОЖБА-БАЗАР ,,СВЕТЪТ ПРЕЗ НИШКИТЕ"

Над сто и петдесет уникални гоблени, изработени от младежите от „Защитени жилища 3 и 4“...

РЕДОВНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ БАНСКО – ХИЖА „ВИХРЕН” ДО 30 ОКТОМВРИ

От 1 юни до 30 октомври стартира автобусната линия по маршрута Банско – местност Шилигарника...

ОТ БАНСКО ТРЪГНА ТОЙ!

  302 години от рождението на свети Паисий Хилендарски Както всяка година на 19 юни, и днес...

ЗАВЪРШИ ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

Днес приключи двугодишното обучение на учениците от 4а клас от СУ "Неофит Рилски" по Националната...

РАБОТНА ГРУПА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Със заповед на кмета Стойчо Баненски, в Община Банско бе създадена Работна група във връзка...

ЛИФТЪТ ОТ Х."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ДО Х.БЕЗБОГ ОТНОВО РАБОТИ

След проведена пролетна техническа профилактика, седалковият лифт от хижа "Гоце Делчев" до хижа "Безбог" започва...

ОБЩИНА БАНСКО ИЗВЪРШВА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ, БЪЛХИ И КОМАРИ

  Уважаеми жители и гости,   На 11 юни (вторник), от 22:00 ч., на територията на град Банско...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦАТА ОТ ФОЛКЛОРНА ГРУПА „БАНСКА МЛАДОСТ“ ЗАСЛУЖИХА МНОГОБРОЙНИ МЕДАЛИ

Фолклорна група "Банска младост " към НЧ"Никола Вапцаров-1894" спечели първо място на Фестивала на изкуствата... Read more

ДЕЦАТА НА БАНСКО ПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА ТЕАТЪРА

🧚‍♂️🎭🎉Народно читалище „Никола Вапцаров-1894“ и Община Банско организираха за децата незабравим празник. Фоайето на читалището... Read more

ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА БАНСКО

Отново Банско има повод да се гордее със своите деца! Двама от тримата финалисти на... Read more

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ УСПЕХИ ЗА МЛАДИТЕ АЛПИЙЦИ НА СК „ЮЛЕН“

На 22 и 23 март 2024 г. Банско беше домакин на Държавното първенство по ски... Read more

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА ГРАЦИИТЕ ОТ БАНСКО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР „КРАКРА КЪП”

Клубът по художествена гимнастика „Банско“ взе участие в VI Международен турнир „Кракра къп“ в гр... Read more

АЛПИЙЦИТЕ НА СК"ЮЛЕН" С ПРИЗОВИ КЛАСИРАНИЯ В ТРИ ШАМПИОНАТА

От 13 до 15 март в курортите Боровец и Мальовица се проведоха детски състезания за... Read more

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Bansko summer 2024 plakat

cao final 1

Заповед 54136.7.603

Заповед

№ 03- 22-85

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново,община Банско“, Решение № 399 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 595 по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                       

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.7.603 с площ от 11кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със Заповед РД-18-603/03.09.2019г. на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 11кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.7.79, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива.

2. Имотът е  собственост на н-ци на Сирджан ....... Лейков, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ОС17 от 03.10.2006г., издаден от ОСЗГ гр.Банско при следните квоти:

2.1.  Борис .................Чотрев -  1/12 идеални части;  

2.2.  Величка ............ Чотрева  -  1/12  идеални части;

            2.3.  Елена ........    Салмаджийска – 1/12 идеални части;

            2.4.  Малина ........ Котиркова -  1/24  идеални части;

            2.5.  Петър ..........  Чотрев -  1/24  идеални части;

            2.6. Писана ..........  Лейкова – 1/6 идеални части;

            2.7. Иван ..............  Лейков -   1/6 идеални части;

            2.8. Снежанка .......... Кирева- 1/9 идеални части;

            2.9.  Митра ............... Попова - 1/9 идеални части;

            2.10. Христо ............. Църнаков - 1/18 идеални части;

            2.11. Румен ................ Църнаков - 1/18 идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 32.28 лв. (тридесет и два лева и двадесет и осем стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.7.603  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 595  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.7.603   по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

4. 1.  Борис ..........   Чотрев -  2.69лв.(два лева и шестдесет и девет стотинки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.2.  Величка ......... Чотрева  -  2.69лв.(два лева и шестдесет и девет стотинки) 

            4.3.  Елена ............. Салмаджийска – 2.69лв.(два лева и шестдесет и девет стотинки) 

            4.4.  Малина ........... Котиркова -  1.35лв.(един лев и тридесет и пет стотинки)

            4.5.  Петър ............... Чотрев -  1.35лв.(един лев и тридесет и пет стотинки)

            4.6. Писана ............. Лейкова – 5.38лв.(пет лева и тридесет и осем стотинки)

            4.7. Иван ................. Лейков -   5.38лв.(пет лева и тридесет и осем стотинки)

            4.8. Снежанка ......... Кирева- 3.59лв.(три лева и петдесет и девет стотинки)

            4.9. Митра ............... Попова - 3.59лв.(три лева и петдесет и девет стотинки)

            4.10.Христо ............ Църнаков – 1.79 лв.(един лев и седемдесет и девет стотнки)

            4.11.Румен .............. Църнаков - 1.79 лв.(един лев и седемдесет и девет стотнки)

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания на проектен имот с идентификатор 54136.7.603 по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината.

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ.../п/.............

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО