Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

КАМПАНИЯ “КОЛЕДНА ЕЛХА”

По традиция, коледните дръвчета внасят уют и...

114 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА…

Всяка година на 7 декември Банско чества...

БАНСКО ГРЕЕ СЪС СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА…

В празничната вечер на Никулден децата на...

РАБОТНА СРЕЩА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА…

Съвместно с Министерство на туризма, Община Банско...

ОСИНОВИ МЕ: БезДОМен или ДОМашен -…

  В света на безкрайната обич и лоялност...

БАНСКО ОТКРИВА СКИ СЕЗОН 2023 –…

Ски-звездите Дебора Компаньони и Марк Жирардели са...

ОБЩИНА БАНСКО УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА…

Представители на Община Банско взеха участие в...

KМЕТЕ, ВИЖ! ПОДАЙ СИГНАЛ И НАПРАВИ…

С платформата „Kмете, виж!“ сме създали иновативен...

ПОДПИСАН БЕ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОСНОВНИЯ…

Кметът на община Банско Стойчо Баненски и...

БАНСКО ЩЕ ИМА „ДОМ НА ПОКОЙНИКА“

Днес кметът на община Банско Стойчо Баненски...

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ „БАНСКАЛИИ“ НАПРАВИ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА…

Днес отбелязваме Международния ден на доброволеца. За...

ДЕЦА ОТ БАНСКО С НАГРАДИ НА…

Банско не само беше домакин на ХХХІХ...

ИНОВАТИВНА ОНЛАЙН УСЛУГА ЗА ПОДСИГУРЯВАНЕ НА…

Община Банско сключи споразумение за общинско сътрудничество...

СЕЛАТА ОТ МЕСТЕНСКИ РАЙОН С ОБНОВЕНИ…

В изпълнение на общинската инвестиционна програма, която...

СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА АЛПИРИНСКИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ НА…

На провелото се на 3 декември 2023...

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО…

Обръщение на кмета на община Банско, по...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ БАНСКО С ПОБЕДИ В МАТЕМАТИЧЕСКИ И ШАХМАТНИ ТУРНИРИ

В есенният кръг на единайсетото издание на Международното математическо състезание „Математика без граници“, НУ „Св...

po cvetla

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Заповед 54136.8.640

Заповед

№ 03- 22-74

Гр.Банско, дата 22.06.2022 г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново,община Банско“, Решение № 410 по протокол №26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 602 по протокл № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                       

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.8.640, с площ от 502кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г. на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 502кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.441, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива.

2. Имотът е  собственост на н-ци на Борис........ Гърбев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1ОС от 10.02.1999г. издаден от ПК гр.Банско следните квоти:

2.1.  Мария ............ Гърбева-  1/12 идеални части;

2.2.  Костадин ......... Гърбев -  1/12  идеални части;

            2.3.  Веска ................ Чотрева – 1/6 идеални части;

            2.4.  Велика .............. Гърбева  -  1/9  идеални части;

            2.5.  Василка ............ Костянева -  1/9  идеални части;

            2.6.  Борис ................ Гърбев – 1/9 идеални части;

            2.7.  Борис ................ Хаджиев-1/6 идеални части;

            2.8. Велика ............... Кръстева-1/6 идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 1473.24лв. (хиляда четиристотин седемдесет и три лева и двадесет и четири стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 602  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.640   по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

            4.1.  Мария .......... Гърбева-  122.77лв.(сто двадесет и два лева и седемдесет и седем стотинки) 

            4.2.  Костадин .......... Гърбев - 122.77лв.(сто двадесет и два лева и седемдесет и седем стотинки)

            4.3.  Веска ............ Чотрева – 245.54лв.(двеста четиридесет и пет  лева и петдесет и четири  стотинки) 

            4.4.  Велика .......... Гърбева  - 163.70лв.(сто шестдесет и три лева и седемдесет   стотинки) 

            4.5.  Василка ........... Костянева -  163.70лв.(сто шестдесет и три лева и седемдесет   стотинки) 

            4.6.  Борис ................ Гърбев – 163.70лв.(сто шестдесет и три лева и седемдесет   стотинки)

            4.7.  Борис ................... Хаджиев- 245.54лв.(двеста четиридесет и пет  лева и петдесет и четири  стотинки)

            4.8. Велика ................ Кръстева- 245.54лв.(двеста четиридесет и пет  лева и петдесет и четири  стотинки)

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен  имот с идентификатор 54136.8.640  по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел  “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО