Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ИВОНА И ИВАНА МАЛЧОВИ ОТ БАНСКО БЯХА ИЗБРАНИ ЗА ЛАУРЕАТИ ВЪВ ФОЛКЛОРНАТА КЛАСАЦИЯ „НАДПЯВАНЕ” НА ПРОГРАМА ХРИСТО БОТЕВ

ИВОНА И ИВАНА МАЛЧОВИ ОТ БАНСКО…

За дванадесети пореден път се проведе галаконцерт...

С ЕКСКУРЗИЯ ДО РИЛСКИ МАНАСТИР ЗАВЪРШИ УЧЕБНА ГОДИНА ПО ВЕРОУЧЕНИЕ

С ЕКСКУРЗИЯ ДО РИЛСКИ МАНАСТИР ЗАВЪРШИ…

Незабравима беше екскурзията за учениците от четвъртите...

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

Една спортна инициатива обедини учениците от гимназиалния...

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

За девети пореден път, през лятото в...

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Заповед 54136.8.659

Заповед

№ 03- 22-70

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново, община Банско“ “, Решение № 414 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 606 по протокл № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                         

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.8.659, с площ от 174кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ:174кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.206, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива.

2. Имотът е  собственост на н-ци на  Борис.............. Чотрев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ОС14 от 03.11.2006г., издаден от ОСЗГ гр.Банско при следните квоти:

            2.1.  Елена .............. Чотрева -  1/36 идеални части;

            2.2.  Малина ........... Котиркова  -  1/36  идеални части;

            2.3.  Петър .............. Чотрев  – 1/36 идеални части;

            2.4.  Борис ................Чотрев -  1/12  идеални части;

            2.5.  Величка ........... Чотрева -  1/12  идеални части;

            2.6.  Елена ............... Салмаджийска – 1/12 идеални части;

            2.7.  Писана ............. Карасанска  - 1/3 идеални части;

            2.8.  Веса ................. Пристигарева - 1/9 идеални части;

            2.9.  Христо ............ Малаков  - 1/9 идеални части;

            2.10. Христина ....... Малакова – 1/27 идеални части;

            2.11. Янко ............... Малаков - 1/27 идеални части;

           2.12. Георги ............. Малаков - 1/27 идеални части;              

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 510.65лв. (петстотин и десет лева и шестдесет и пет стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.659 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 606  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.659 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

            4.1.  Елена ............. Чотрева -14.18лв.(четиринадесет лева и осемнадесет стотинки) 

            4.2. Малина ........... Котиркова -14.18лв.(четиринадесет лева и осемнадесет стотинки) 

            4.3.  Петър ............. Чотрев  – 14.18лв.(четиринадесет лева и осемнадесет стотинки)

            4.4. Борис ........... Чотрев - 42.56лв.(четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки)

            4.5.  Величка..... Чотрева - 42.56лв.(четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки)

            4.6.  Елена ......... Салмаджийска – 42.56лв.(четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки)

            4.7.  Писана.......... Карасанска  - 170.22лв.(сто и седемдесет и два лева и двадесет и две стотинки)

            4.8.  Веса ........... Пристигарева – 56.74лв.(петдесет и шест лева и седемдесет и  стотинки)

            4.9.  Христо ........ Малаков- 56.74лв.(петдесет и шест лева и седемдесет и  стотинки)

            4.10. Христина ...... Малакова –  18.91лв.(осемнадесет лева  и  деветдесет и една стотинки)

            4.11. Янко ............. Малаков - 18.91лв.(осемнадесет лева  и  деветдесет и една стотинки)

            4.12. Георги  .......... Малаков - 18.91лв.(осемнадесет лева  и  деветдесет и една стотинки)

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен  имот с идентификатор 54136.8.659 по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО