Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

КАМПАНИЯ “КОЛЕДНА ЕЛХА”

По традиция, коледните дръвчета внасят уют и...

114 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА…

Всяка година на 7 декември Банско чества...

БАНСКО ГРЕЕ СЪС СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА…

В празничната вечер на Никулден децата на...

РАБОТНА СРЕЩА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА…

Съвместно с Министерство на туризма, Община Банско...

ОСИНОВИ МЕ: БезДОМен или ДОМашен -…

  В света на безкрайната обич и лоялност...

БАНСКО ОТКРИВА СКИ СЕЗОН 2023 –…

Ски-звездите Дебора Компаньони и Марк Жирардели са...

ОБЩИНА БАНСКО УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА…

Представители на Община Банско взеха участие в...

KМЕТЕ, ВИЖ! ПОДАЙ СИГНАЛ И НАПРАВИ…

С платформата „Kмете, виж!“ сме създали иновативен...

ПОДПИСАН БЕ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОСНОВНИЯ…

Кметът на община Банско Стойчо Баненски и...

БАНСКО ЩЕ ИМА „ДОМ НА ПОКОЙНИКА“

Днес кметът на община Банско Стойчо Баненски...

ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ „БАНСКАЛИИ“ НАПРАВИ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА…

Днес отбелязваме Международния ден на доброволеца. За...

ДЕЦА ОТ БАНСКО С НАГРАДИ НА…

Банско не само беше домакин на ХХХІХ...

ИНОВАТИВНА ОНЛАЙН УСЛУГА ЗА ПОДСИГУРЯВАНЕ НА…

Община Банско сключи споразумение за общинско сътрудничество...

СЕЛАТА ОТ МЕСТЕНСКИ РАЙОН С ОБНОВЕНИ…

В изпълнение на общинската инвестиционна програма, която...

СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА АЛПИРИНСКИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ НА…

На провелото се на 3 декември 2023...

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БАНСКО…

Обръщение на кмета на община Банско, по...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ БАНСКО С ПОБЕДИ В МАТЕМАТИЧЕСКИ И ШАХМАТНИ ТУРНИРИ

В есенният кръг на единайсетото издание на Международното математическо състезание „Математика без граници“, НУ „Св...

po cvetla

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Съобщение за публично обявяване

Относно: Публично обявяване по заявление от Кмета на община Банско за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

1. Цел на заявеното ползване  – Аварийно- възстановителни работи на мост на река Градинишка по общински път BLG2003/II-19 Места- Филипово- Осеново, което съгласно приложените проекти включва укрепване на фундамента на устоя на моста и фундамента на подпорната стена до моста.

2.  Воден обект – река Граднишка;

3. Водно тяло – Предвидените дейности в ИП ще засегнат воден обект р. Граднишка, която е част от повърхностно водно тяло „р. Градинишка (Осеновска) от изворите до вливане в р. Места“ с код BG4ME700R098.

3а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и документите към него; извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не  са установени основания за отказ.

3б. Състояние на водното тяло и определени цели: В ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.), Приложение 4.1.3.б. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район, тялото е оценено в „умерено“ екологично състояние, по елементи за качество  с отклонения от доброто екологично състояние- БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби и „неизвестно“ химично състояние. Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда“ в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), поставената цел за него е „постигане на добро състояние за показатели с отклонения“ до 2021г. Тялото е поставено в изключения от екологичното състояние по чл. 156в т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ.

3в. Определени мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното: Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):

Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за цитираното водно тяло в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, които чрез конкретни действия да доведат до постигане на добро състояние на водното тяло. Дейностите, предмет на ИП не противоречат на разписаните мерки.

Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – Дейностите, предмет на ИП не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените дейности не им противоречат.

Следва да се отбележи, че към настоящия момент е финализирана Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на Западнобеломорски район за басейново управление, изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. За същите на сайта на дирекцията, са изготвени, публикувани и обявени на обществеността за консултации и писмени становища проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения.

4. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:  проектното решение предвижда на три стъпки подпиране на основите на устоя. Предвиждат се следните видове дейности: разрушаване по съществуващ устой и стена; изграждане на подпора на устоя и подпорната стена. Укрепването ще се осъществи с нови стоманобетонови елементи.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици  – с. Осеново, община Банско, ЕКАТТЕ – 54136.

6. Проектни параметри на ползването: дължина – 20,00 м, широчина 10,00 м. площ – 200,00 м2.  Координати на съоръженията:

1. X=4628077.806     Y=351776.31                 13. X=4628069.925     Y=351768.319

2. X=4628077.19       Y=351777.098               14. X=4628069.07       Y=351768.838

3. X=4628068.72       Y=351769.231               15. X=4628066.435     Y=351762.564

4. X=4628068.146     Y=351770.019               16. X=4628065.58       Y=351763.083

5. X=4628069.498     Y=351768.578               17. X=4628077.806     Y=351776.31

6. X=4628068.643     Y=351769.097               18. X=4628077.499     Y=351776.704

7. X=4628066.007     Y=351762.823               19. X=4628068.762     Y=351769.231

8. X=4628065.152     Y=351763.342               20. X=4628068.454     Y=351769.625

9. X=4628078.115     Y=351775.916               21. X=4628069.498     Y=351768.578

10. X=4628077.499   Y=351776.704               22. X=4628069.07       Y=351768.838

11. X=4628069.07     Y=351768.838               23. X=4628066.007     Y=351762.823

12. X=4628068.454   Y=351769.625               24. X=4628065.58       Y=351763.083

7. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

7.1. Условия на ползването:

- Да  се  спазват  параметрите и целите на  разрешителното  за  ползване  на  воден  обект;

- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;

- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ „План за безопасност и здраве”, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;

- Да се разработи авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;

- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;

- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

- След  приключване  на  строителството, профилът  на  реката  да  бъде  възстановен  в  проектния  си  вид;

            - Строителните работи да се изпълняват извън периода  (месеците април до юни включително) на размножаване на рибната популация;

- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;

- Да  не  се  допуска  замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;

- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;

- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения.

- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;

- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

7.2. Условия за изменение на разрешителното: Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него.

7.3.Условия за продължаване крайния срок на разрешителното: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал преди изтичането му. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в законовия срок; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси; изпълнени са условията на издаденото разрешително; заплатени са дължимите  глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

7.4. Условия за отнемане на разрешителното: Директорът  на  Басейнова  дирекция  „Западнобеломорски  район“  може  да  постанови  отнемане  на  разрешителното   при:

- Нарушаване на разрешените параметри на ползване на водния обект

- Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;

- Нарушаване условията по разрешителното;

Отнемането на разрешителното, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7.5. Условия за контрол: Титулярят  на  разрешителното  е  длъжен  да  допуска  по  всяко  време  контролиращия  орган  до  мястото  на  ползване  с  оглед  извършване  на  контрол  на  изпълнението  на  условията  на  разрешителното. Титулярят  на  разрешителното  е  длъжен  да  представя  на  контролиращия  орган  необходимите  документи , данни , сведения , справки  и  обяснения , свързани  с  разрешеното  ползване  и  предмета  на  проверката.

7.6. Уведомяване на контролиращия орган:

- Ежегодно, в срок до 31 март на следващата отчетна година, да се предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

- След завършване на строителството в БД ЗБР да се представи схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения;

- След изграждането на строежа и приемането му по реда на Закона за устройство на територията, титулярят  на  разрешителното да изпрати документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

8. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат  да  ползват  правата  си  по чл. 64, ал.1, т.2  и  т.3 от Закона за водите да:

            т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;

            т.3.предложат условия,  при които да бъде издадено  разрешително, с оглед  гарантиране на лични или обществени интереси;

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.