Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

Една спортна инициатива обедини учениците от гимназиалния...

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

За девети пореден път, през лятото в...

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Денят на светите братя Кирил и Методий...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Прием на документи по проект "Независим живот в община Банско"

glava-nezavisim-jivot

Във връзка със сключен договор за проект № BG05M9OP001-2.002-0251-C01 "Независим живот в община Банско", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот", Община Банско уведомява заинтересованите потребители на почасови социални услуги /личен асистент, социален асистент и домашен помощник/, че стартира набирането на заявления за ползване на услугите.
Потенциалните потребители на интегрираните социални услуги са хора с увреждания и лица над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Комплекса от интегрирани социални услуги ще се предоставя на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.
В реализацията на дейностите по проекта ще се включат и лицата от целевата група, ползватели на услугите по процедура „Нови алтернативи”, след оценка на техните индивидуални потребности.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява

1.    За ползватели на социалната услуга личен асистент, социален асистент и домашен помощник по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

1.1.    Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
1.2.    Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
1.3.    Самотно живеещи тежко болни лица;
1.4.    Семейства на деца с увреждания.

Кандидатстване: Документи се подават от 9 до 15 февруари 2017 г.
Предоставяне на социалната услуга: 10 месеца

2.    Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Банско. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент, социален асистент и домашен помощник. При кандидатстването се прилагат следните документи:

2.1.    Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
2.2.    Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
2.3.    Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
2.4.    Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата(копие)
2.5.    Декларация по образец , че към момента на кандидатстването лицето не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
2.6.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни
2.7.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично

3.    За лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
3.1.    безработни лица;
3.2.    трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
3.3.    неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Процедурата за подбор на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници се провежда, както за кандидатите за ползване на социалната услуга:

Кандидатстване: Документи се подават 9 до 15 февруари 2017 г.
Предоставяне на социалната услуга: 10 месеца

Всички кандидати за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници ще бъдат уведомени за:
•    явяване на интервю;
•    сключване на договор (трудов или за услуга) ;
•    участие в обучение (ако не е преминал курс по сходни проекти и програми) ;
•    участие в среща/и с одобрени потребители за избора им на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници;

Лицата, които желаят да бъдат кандидатстват за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници заявление по образец и изискуемите документи – лично, по настоящ адрес в община Банско - Бенефициент по проекта.

Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях потребител на социалната услуга.

4.    При кандидатстването се прилагат следните документи:
4.1.     Документ за самоличност (копие)
4.2.    Автобиография (по образец)
4.3.    Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
4.4.    Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
4.5.    Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
4.6.    Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
4.7.    Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
4.8.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично. Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни
4.9.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни

Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент”; „Домашен помощник”; „Домашен санитар” и т.н. (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да бъдат включвани в обучителните курсове.

Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8.00-17.00 часа в стая №303 на Община Банско, както и да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Банско www.bansko.bg .

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в Община Банско и на официалния сайт.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая № 303 в Община Банско, гр. Банско, пл. Никола Вапцаров” №1 или на тел. 0749/88642 – технически сътрудник по проекта.

Комплектите с документи се приемат до 15 февруари 2017 г.

 

Комплект документи за кандидат асистенти

Комплект документи за кандидат потребители