Заповед за забрана на движението - хижа Вихрен 2019 - 2020 г.

  • PDF

З А П О В Е Д

№ 09-19-578

гр. Банско 27.11.2019г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 3, предл. четвърто, чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, както и във вр. с чл. 17, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, както и писмо с рег. № 111600-22332/31.10.2019г. на ОД на МВР – гр. Благоевград за съгласуване на проект за временна организация на движението, част „Вертикална сигнализация”,

В Ъ В Е Ж Д А М

Временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства (ППС) в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, от местност „Шилигарника” (първи паркинг) до хижа „Вихрен”, за периода от 01.12.2019г. до 20.04. 2020г.

Да се обособи т.нар. „ухо” за обръщане на движението на ППС в района на местност „Шилигарника” (първи паркинг).

МОТИВИ

С писмо с вх. № 33-19-2064/04.11.2019г. на „Юлен” АД, в качеството му на концесионер на „Ски-зона с център Банско”, дружеството е направило искане по реда на чл. 17, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, за въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства в част от четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, от местност „Шилигарника” (първи паркинг) до хижа „Вихрен”.

Четвъртокласен общински път № BLG1005 (II-19) гр. Банско - х. Вихрен, през зимния туристически сезон, в района след първи паркинг в местност „Шилигарника”, се пресича на няколко места от съществуващите ски-писти, функциониращи в зимния период от декември 2019г. до април 2020г. Поради това налице е хипотезата на чл. 9, ал. 3, предл. четвърто от Закона за пътищата, а именно - възникване на опасност за сигурността на движението. Тази опасност съществува до преустановяване функционирането на ски – пистите в края на зимния туристически сезон.

Наред с това, през този период в пътния участък при първи паркинг в местност „Шилигарника”, се струпват множество пътни превозни средства, което води до образуване на задръствания. В резултат на това и предвид метеорологичната обстановка през този период, достъпът на МПС на Спешната медицинска помощ в случай на нужда при инциденти се възпрепятства.

Предвид изложените по-горе обстоятелства, възниква опасност за сигурността на движението в посочения пътен участък.

С оглед гореизложените мотиви, налице са основания за въвеждане на временна забрана за обществено ползване на участъка на пътя от местност „Шилигарника” (първи паркинг) до хижа „Вихрен”.

На основание чл. 17, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата, когато се въвеждат временни забрани за обществено ползване на пътищата за повече от 8 часа, собственикът на пътя задължително сигнализира и указва обходен маршрут. В настоящия случай съществува обективна невъзможност да се укаже обходен маршрут за достъп, предвид липсата на обходни пътища в района. Предвид това обстоятелство, следва да се

въведе обръщало (т.нар. „ухо” за обръщане) в района на местност „Шилигарника” (първи паркинг).

За целите на паркирането, достъпът до паркингите, стопанисвани от концесионера „Юлен” АД, следва да се осигури чрез въвеждане на пропускателен режим в района на обръщалото.

Предвид наличието на възникнала опасност от пътнотранспортни произшествия и за осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите, настоящата заповед се издава в условията на неотложност по реда на чл. 73 от АПК.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. от АПК, разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед, тъй като от закъснението на изпълнението на настоящата заповед може да последва значителна и трудно поправима вреда, а именно засягане на живота и здравето на водачите на ППС, пътниците и туристите, практикуващи зимни спортове в „Ски-зона с център Банско”, в района на местност „Шилигарника” (първи паркинг).

На основание чл. 9, ал. 5 от Закона за пътищата, настоящата заповед да се съгласува с органите на МВР- ОД на МВР- гр. Благоевград.

Настоящата заповед да се оповести публично чрез обявяването й на интернет страницата на община Банско - http://bansko.bg/.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщението за издаването й чрез кмета на община Банско пред Административен съд – гр. Благоевград.

На основание чл. 180, ал. 1 от АПК оспорването не спира изпълнението на настоящата заповед.

 

ИВАН КАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

 

Съгласували:

За Началник сектор „Пътна полиция”

ОД на МВР - Благоевград

Стойчо Баненски

Зам.-кмет на община Банско

 

Изготвил:

Риса Хаджипопова /п/

Юрисконсулт община Банско

 

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here