Log in

displayinline

Обява за стипендиант в отдел ТСУ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БАНСКО

ОБЯВЯВА :

ПОДБОР  ЗА ЕДИН  БРОЙ СТИПЕНДИАНТ В ОТДЕЛ ТСУ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БАНСКО

 

Кратко описание: Община Банско  има за цел   да бъдат  привличани  бъдещи служители с конкретна специалност, необходима за осъществяване на дейността на общинска администрация-Банско.Чрез наредба за стипендиантската  програма в държавната администрация се дава възможност на община Банско да подбере бъдещите си служители още преди завършване на тяхната образователно-квалификационна степен, като в същото време на привлечените по този начин студенти ще бъде предоставена възможност да започнат работа по служебно правоотношение веднага след завършването на образованието си и преминаването на централизирания етап на конкурса за държавната администрация.

За участие в стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти – български граждани, които се обучават в български или чуждестранни висши училища и са завършили минимум трети курс по някоя от долупосочените специалности,а именно:

• архитектура, водоснабдяване и канализация,геодезия, строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство, урбанизъм, хидростроителство.

• Размер на стипендията: 330 лева

• Подборът ще се проведе от комисия на три етапа:

  • допускане по документи
  • решаване на тест
  • интервю.

Одобреният стипендиант се задължава да завърши възможно в  най кратки срокове   обучението си и след защита на дипломната си работа се задължава да работи за минимум три години като служител в общинска администрация-Банско.

  • Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1.Заявление за участие  в подбор /по образец, приложение №3 от наредбата/

2. Декларация, че студента е български гражданин /приложение №4 от наредбата/

3. Документ, удостоверяващ студентското положение на кандидата.

4. Документ за самоличност /за справка/.

5. Мотивационно писмо;

Подаването на необходимите документи ще се извършва  лично от всеки кандидат в сградата на община Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1, деловодство, всеки работен ден от  08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

или по електронен път на и-мейл: /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./, /като в случай, че кандидат стипендиант е допуснат до теста, той следва да представи на комисията по подбор и оригиналните документи/.

Срок за подаване на документите - до 30 /тридесет /дни от  деня следващ публикуването на обявлението.