Обявление № 27-30.04.2019г - заповед ПУП - ПЗ - АРТ ТРЕЙД

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.129а, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че е издадена Заповед № 01-19-40/25.04.2019г. на Кмета на Община Банско за одобряване на    пред-ставения Подробен Устройствен План /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 02676.12.31,м. „Грамадето” по КК и КР нагр. Банско, от „земеделска земя” в „за обществено обслужване,търговия,хотелска и жилищна част”.

Възложител:”АРТ ТРЕЙД” АД

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмено възражение против заповедта чрез Общинска администрация-Банско до Административен съд-Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация-Банско,отдел „ТСУ” – етаж 3,стая 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч/

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 


Admistrative Services

cao final 1

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here: