Log in

Детски заведения

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

 

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО – 2024 г.

 

1.

 

Наименование на детската градина

 

 

Детска градина „Здравец”

гр. Банско

             

Детска градина  „Мечо Пух”

гр. Добринище

 

Детска градина ,,Слънце”

с. Места

2.

Регистрационен номер на първоначално вписване

№ ОБ-01/15.08.2017 г.

№ ОБ-03/22.01.2018 г.

№ ОБ-02/15.08.2017 г.

 

3.

 

Община, град/село

Община Банско, гр. Банско

Община Банско, гр. Добринище

Община Банско, с. Места

 

4.

 

Адрес на управление

гр. Банско

ул. „Неофит Рилски” №27

гр. Добринище

ул. „Освобождение” №11

с. Места, община Банско

 

5.

 

Булстат

101614486

177216816

                    811171487

 

6.

 

Телефон

0749/88318, 0879068552

074422601;  074422600

0893605212

 

7.

 

Е-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8.

 

Интернет страница

www.dgbansko.com

няма

http://dg-mesta.iweb.bg/

 

9.

 

Директор

Магдалина Тодорова

Иванка Бонкина

Елена Боденова

 

10.

 

Акт за създаване на градината

Решение № 389/31.08.2001г. на Общински съвет - Банско за обединяване на ЦДГ и Детска ясла в Обединено детско заведение

Решение № 494, Протокол № 26 от  31.08.2017 г. на Общински съвет - Банско

 

 

11.

 

Филиали, адрес, телефон

 

1. ДГ № 1 /Голева градина/, ул.,,Пирин” № 12,  тел.: 0879068553

2. ДГ № 3 , ДГ № 4, ДГ № 5 и

Детска ясла

 ул. ,,България” №  6

тел.: 0879069212

3. ДГ № 6

ул. Муратово езеро” № 3

тел.: 0879558606

1.Две групи - III и IV подготвителни групи в ОУ „Св. Климент  Охридски”, гр. Добринище

ул. „Иван Галчев” № 21

1. ДГ „Слънце”

Основна сграда – с. Места

тел.: 0893605212

2. Филиал - с. Филипово

тел.: 0893605212

 

12

 

Работно време

От 6:30 часа до 18:30 часа

От 6:30 часа до 18:30 часа

От 7:00 часа до 18:00 часа

 

13

 

Условия за достъп на деца с увреждания

 

Изградени рампи има в ДГ № 4 и ДГ № 6.

В ДГ № 6 има и асансьор за деца с увреждания.

Няма изградени рампи

 

 

14

 

Капацитет,

 леглова база

Занимални помещения-

яслена група – 3 бр.

Легла – 54 бр.

Занимални помещения-

първа група – 3 бр.

Легла – 82 бр.

Занимални помещения-

втора група  - 4 бр.

Легла – 105 бр.

Занимални помещения-

трета група –4 бр.

Легла – 110 бр.

Занимални помещения-

четвърта група –4 бр.

Легла – 104 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 1 бр.

Легла – 27 бр.

Занимални помещения-

първа група 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

втора група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

трета група 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

първа група – 1 бр.

Легла – 26 бр.

Занимални помещения-

втора група -0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

трета група – 1 бр.

Легла – 18 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

 

15

 

Източници на финансиране

 

 

 

 

Държавна субсидия:  2 818 033 лв.

Общинска субсидия: 0 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2024 г. – 0 лв.

Държавна субсидия: 708 804 лв.

Общинска субсидия: 0 лв.

Сключени договори за

 проекти и програми  - 0 лв.

Международни фондове

 и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2024 г. – 0 лв.

Държавна субсидия:  237 096 лв.

Общинска субсидия: 0 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2024 г. – 0 лв.

 

16

 

Участия в проекти

Регионални – 0 бр.

Национални- 0 бр.

Международни – 1 бр.

Указание: посочете наименованието на проекта:

-по BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, Приоритет 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Регионални – 0 бр.

Национални – 2 бр.:

Международни – 0 бр.

 Указание:посочете наименованието на проекта:

Национални програми на МОН:

1. Оптимизация на щатната структура на персонала в ДГ.

2. Без свободен час, модул „Без свободен час в ДГ“

Регионални – 0 бр.

Национални – 0 бр.

Международни – 0 бр.

.

 

17

 

Брой персонал/

 щатни бройки

 

Общо щатни бройки - 73 бр.

Педагогически  – 37 бр.

Непедагогически  - 34 бр.

Административен  - 2 бр.

 

 

Участия на персонала в квалификационни форми:

Обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация на учителите, организирани от детското заведение – ПКС, различни квалификационни курсове, методични обединения и др.

 

Общо щатни бройки - 18 бр.

Педагогически - 8 бр.

Непедагогически - 9 бр.

Административен - 1 бр.

Участия на персонала в

 квалификационни форми:

Обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация на учителите -ПКС , кредити за кариерно развитие.

Участия в конференции, срещи за обмяна на опит и др.

 

Общо щатни бройки – 7,75 бр.

Педагогически  – 3,25 бр.

Непедагогически  - 4,5 бр.

Административен  - 0 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

Създаване на електронен урок и дигитално съдържания за учебния процес – 1 бр.

 

18

 

Средна месечна брутна работна заплата

на едно лице

- на целия персонал – 1866 лв.

- на педагогическия -  2245 лв.

- на непедагогически – 1438 лв.

- на административен – 2116 лв.

- на целия персонал –  1850 лв.

- на педагогически –  2450 лв.

- на непедагогически -  1334 лв.

- на административен -  1761 лв.

- на целия персонал – 1558 лв.

- на педагогически – 2107 лв.

- на непедагогически – 1111 лв.

- на административен – 0 лв.

ДП/ХД