Log in

Регистър на Държавен план-прием в средните училища и професионалните гимназии за учебната 2022/2023 година

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

РЕГИСТЪР

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ  В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В ОБЩИНА БАНСКО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕ

ДЪРЖАВЕН

ПЛАН-ПРИЕМ

РЕАЛИЗИРАН

ПРИЕМ

 

Профил, специалност,

брой места за учениците:

Брой записани ученици към 10.09.2022 г.

Средно училище  „Неофит Рилски”

гр. Банско

VIII клас: 1 паралелка - 26 места

1.Чужди езици – 26 места

VIII клас: 1 паралелка – 25 ученици

1.Чужди езици – 25 ученици

 Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско

VIII клас: 3 паралелки - 78 места

1.Компютърна техника и технологии – 13 места

2.Приложно програмиране – 13 места

3. Системно програмиране – 13 места

4. Възобновяеми енергийни източници – 13 места

5. Електрически превозни средства – 26 места

VIII клас: 3 паралелки - 49

1.Компютърна техника и технологии – 10 ученици

2.Приложно програмиране – 11 ученици

3. Системно програмиране – 9 ученици

4. Възобновяеми енергийни източници (с очакван недостиг на пазара на труда) –7 ученици

5. Електрически превозни средства (с очакван недостиг на пазара на труда)  – 12 ученици

 Професионална лесотехническа гимназия  „Никола Вапцаров”

гр. Банско

 VIII клас: 2 паралелки - 52 места

1. Горско и ловно стопанство – 26 места

2.Горско стопанство и дърводобив – 26 места

VIII клас: 1 паралелка – 18 ученици

1. Горско и ловно стопанство (с очакван недостиг на пазара на труда) – 8 ученици

2.Горско стопанство и дърводобив – 10 ученици

 Гимназия по туризъм  „Алеко Константинов” гр. Банско

 VIII клас: 1 паралелка - 26 места

1.Туризъм - Планински водач – 13 места

2. Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач – 13 места

VIII клас: 1 паралелка – 18 ученици

1.Туризъм - Планински водач

( защитена специалност) – 9 ученици

2. Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач (с очакван недостиг на пазара на труда) – 9 ученици

Източник: НЕИСПУО

Забележка:                                                                           

Държавният план-прием определя броя на местата на които се приемат учениците:

  • В профилираните гимназии (VIII – XII клас)
  • В професионалните гимназии (VIII – XII клас)
  • В паралелките за профилирана подготовка в средните училища ( I – XII клас)
  • В паралелките за професионална подготовка в обединените училища ( I – X клас)