Log in

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

КОД НА АДМИН. УСЛУГА НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

БЛАНКА

ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА УСЛУГА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ   Искане

до 1 ден

до 7 дни

15 лв.      

10 лв.

Не Заяви по електронен път - Услуга №77 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения   Искане до 3 дни безплатно Да Заяви по електронен път - Услуга №80 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък   Искане

до 1 ден

до 7 дни

10 лв.

5 лв.

Да Заяви по електронен път - Услуга №68 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни   2071 Заявление

до 1 ден

до 7 дни

10 лв.

5 лв.

Да Заяви по електронен път - Услуга №71 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството   Искане

до 1 ден

до 7 дни

10 лв.

5 лв.

Да Заяви по електронен път - Услуга №66 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация   Искане

до 1 ден

до 7 дни

10 лв.

5 лв.

Да Заяви по електронен път - Услуга №79 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2031 Издаване на препис/дубликат/ от документ за платен данък върху превозни средства     веднага безплатно Да Не Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 1.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
2. Документ за собственост върху земята или отстъпеното право на строеж.

1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

2. Заявление за издаване на данъчна оценка

до 1 ден

до 5 дни

25 лв.  

15 лв.

Не Заяви по електронен път - Услуга №65 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 1.Скица от Служба по геодезия картография и кадастър (по служебен път с изкл. на с.Филипово, с.Осеново;с.Гостун) 1. Заявление за издаване на данъчна оценка

до 1 ден

до 5 дни

25 лв.  

15 лв.

Да Заяви по електронен път - Услуга №78 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти и незавършено строителство I.Незавършено строителство: 1.Констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа/срок на валиност 3 месеца от издаването му (предоставя се по служебен път); 2.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ ; II.Недвижим имот деклариран по чл.14 от ЗМДТ:1.Скица от Служба по геодезия картография и кадастър (по служебен път с изкл. на с.Филипово, с.Осеново;с.Гостун)                             III. За земеделски земи: 1.Скица от Служба по геодезия картография и кадастър (по служебен път с изкл. на с.Филипово, с.Осеново;с.Гостун);                                 2. Служебна бележка за характеристиките на земята от ОЗ по "Земеделие";       3. Удостоверение за наследници /при необходимост/ (по служебен път)

1. Заявление за издаване на данъчна оценка;

2. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

до 1 ден

до 5 дни

25 лв.  

15 лв.

Да Заяви по електронен път - Услуга №81 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
  Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства   Искане до 1 ден 5 лв. Не Заяви по електронен път - Услуга №67 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
  Издаване на удостоверение за декларирани данни по искане на ЧСИ   Искане

до 7 дни          

до 14 дни

10 лв.

5 лв.

  Заяви по електронен път - Услуга №69 Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
  За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения, за един брой на Частни съдебни изпълнители    

до 7 дни          

до 14 дни

10 лв.

5 лв.

Не Не Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
  За изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители    

до 7 дни          

до 14 дни

10 лв.

5 лв.

Не Не Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
  За предоставяне на инофмация пред ЧСИ за дължими МДТ    

до 7 дни

безплатно

Не Не Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
  За издаване на данъчна оценка на ЧСИ При не деклариран имот попълнена декларация по чл.14,ал.1 от ЗМДТ   до 5 дни 20 лв. Не Не Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88639
  Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци   Искане

до 1 ден          

до 7 дни

10 лв.

5 лв.

Не Не Отдел "Приходи"
0749/88638
0749/88640