Log in

Личен асистент

Община Банско продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ във връзка с изпълнението на дейностите по Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” и в съответствие с Партньорско споразумение, подписано между община Банско и Агенция за социално подпомагане гр. София.

Към момента са назначени 30 броя лични асистенти, които обслужват 31 потребители с увреждания. 

От тези 31 броя потребители – 9 броя са деца. 18 от тях са от гр. Банско; 10 от гр. Добринище; 2-ма от с. Филипово и 1 – от с.Обидим.

1 ЛА работи на 8-часов работен ден, 2 ЛА работят на 7- часов работен ден; 3 ЛА – на 6-часов работен ден, 18 ЛА - на 5-часов работен ден, 5 ЛА на 4-часов работен ден, 1 ЛА на 3-часов работен ден.

Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи  и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последствията на социално изключване и бедността. Проект „Нови възможности за грижи“ ще продължи до 29.02.2016 г.

Във връзка с получена информация от Ръководителя на проекта, че има реализирана икономия по някои от бюджетните пера на проекта, Община Банско изпрати информация за допълнителен брой потребители и лични асистенти от общината, които могат да бъдат включени в проекта – 40 броя. При одобрение, общината ще сключи нови договори с потребители и лични асистенти от списъка с одобрени/чакащи потребители по проекта, както и своевременно ще уведоми обществеността.

Община Банско стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на 25.05.2015г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.