Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА: Извършване на стр.-монтажни работи по проект - Подобряване на енерг. ефективност на адм. сгради на територията на Общ. Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и адм. сграда в гр. Банско по три обособени позици

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

Извършване на строително-монтажни работи по проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско" по три обособени позиции

във връзка с изпълнението на проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско", финансиран от ПРСР 2014-2020 г.

 

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2020-0001


Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 10.06.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ - публикувано на 30.04.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 30.04.2020г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 30.04.2020г.

Разяснение 1 - публикувано на 26.05.2020г.

Приложение към Разяснение 1 - публикувано на 26.05.2020г.

Протокол 1 - публикувано на 19.06.2020г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 07.07.2020 г.

Протокол 2 - публикувано на 13.07.2020г.

Протокол 3 - публикувано на 13.07.2020г.

Доклад - публикувано на 13.07.2020г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 13.07.2020г.

Договор по обособена позиция №1 - публикувано на 28.08.2020 г.

Договор по обособена позиция №2 - публикувано на 28.08.2020 г.

Договор по обособена позиция №3 - публикувано на 28.08.2020 г.

Информация за сключени договори - публикувано на 28.08.2020 г.

Допълнително споразумение към Договор по обособена позиция № 2 - публикувано на 12.01.2021 г.

Допълнително споразумение към Договор по обособена позиция № 3 - публикувано на 12.01.2021 г.

Обявление за приключил договор по Обособена позиция 1 - публикувано на 10.03.2021г.

Обявление за приключил договор по Обособена позиция 2 - публикувано на 10.03.2021г.

Обявление за приключил договор по Обособена позиция 3 - публикувано на 10.03.2021г.

Обявление за изменение към Договор по обособена позиция № 2 - публикувано на 29.07.2021 г.

Обявление за изменение към Договор по обособена позиция № 3 - публикувано на 29.07.2021 г.

Допълнително споразумение към Договор по обособена позиция № 2 - публикувано на 11.10.2021 г.

Обявление за изменение към Договор по обособена позиция № 2 - публикувано на 11.10.2021 г.

Допълнително споразумение към Договор по обособена позиция № 3 - публикувано на 11.10.2021 г.

Обявление за изменение към Договор по обособена позиция № 3 - публикувано на 11.10.2021 г.