Log in

Публично състезание с предмет: Изграждане на улица Найден Геров в участъка от ул. Солун (ОТ 945) до ул. Цар Симеон (ОT 642), гр.Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

“Изграждане на улица „Найден Геров” в участъка от ул. ”Солун”(ОТ 945) до ул. ”Цар Симеон”(ОT 642), гр.Банско”

 

Кметът на община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2019-0008.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 06.08.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 15.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 15.07.2019 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 15.07.2019 г.

Проект - публикувано на 15.07.2019 г.

Разяснение 1 - публикувано на 26.07.2019г.

Протокол 1 - публикувано на 13.08.2019г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 31.10.2019