Log in

Обява за събиране на оферти с предмет: "Ремонт на съществуващи подпорни стени" с две обособени позиции

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Ремонт на съществуващи подпорни стени с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Ремонт на подпорна стена (ПСТ1, при моста, кв. 8) в село Филипово, община Банско“

Обособена позиция 2: „Ремонт на подпорна стена (УПИ V, имоти с пл.№ 53 и № 54 в кв. 6 към улица между о.т. 9 и о.т. 22) в село Гостун, община Банско“

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9091189

 

ОБЯВА – публикуванo на 08.08.2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА може да изтеклите от ТУК – публикувано на 08.08.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти - публикувано на 20.08.2019г.

Протокол - публикувано на 16.10.2019 г.

Договор - публикувано на 04.11.2019 г.