Log in

Публично състезание с предмет: Преустройство на част от дворно пространство – спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия Никола Вапцаров – гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Преустройство на част от дворно пространство – спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”

по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройство на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови такива в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.” във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.002-0006-C01 от 23.05.2019 г.“.

 

Кметът на община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2019-0010.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10:30 ч.  на 13.09.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 23.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 23.08.2019 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 23.08.2019 г.

Проект - публикувано на 23.08.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 13.09.2019г.

Протокол 1 - публикувано на 09.10.2019 г.

Уведомление за отваряне на ценови предложения - публикувано на 13.01.2020 г.

Протокол 2 - публикувано на 20.02.2020г.

Протокол 3 - публикувано на 20.02.2020г.

Протокол 4 - публикувано на 20.02.2020г.

Протокол - публикувано на 20.02.2020г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 20.02.2020г.

Договор - публикувано на 19.05.2020 г.

Информация за сключен договор - публикувано на 19.05.2020 г.

Допълнително споразумение - публикувано на 15.12.2020 г.

Обявление за приключил договор - публикувано на 18.03.2021 г.