Log in

Публично състезание с предмет: Изграждане на разделна канализация за ул. Глазне в участъка от ул. Иван Вазов до ул. Христо Матов, гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”

 

Кметът на община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2019-0011.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 02.10.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 10.09.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 10.09.2019 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 10.09.2019 г.

Проект - публикувано на 10.09.2019 г.

Решение за прекратяване - публикувано на 20.09.2019г.

Обявление за възложена поръчка /прекратяване/ - публикувано на 07.10.2019 г.