Log in

Обява за събиране на оферти с предмет: Изграждане на БКТП 1х630кvа, 20/0,4 KV, кабелни линии 20KV и монтаж на главни електромерни табла на фасадата на ТП-външно ел.захранване на Ландшафтно и арх.-художествено оформление на градски парк ... на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Изграждане на БКТП 1х630кvа, 20/0,4 KV, кабелни линии 20KV и монтаж на главни електромерни табла на фасадата на ТП-външно ел.захранване на "Ландшафтно и архитектурно-художествено оформление на градски парк и план застрояване в ПИ 02676.501.1023 по КК на гр.Банско, УПИ I, кв. 187 по плана на гр. Банско“”

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9092385

 

ОБЯВА – публикувано на 11.09.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – публикувано на 11.09.2019г.

Проект - публикувано на 11.09.2019 г.

Заповед - публикувано на 25.09.2019 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 25.09.2019 г.

Протокол - публикуван на 23.10.2019 г.

Договор - публикувано на 29.10.2019 г.