Log in

Публично състезание: Арх. – худ. и ландшафтно оформление, с реконструкция на техн. инфраструктура на ул. Пирин между ул. От. Паисий и ул. Хр. Матов, центр. гр. площад и част от ул. Н. Й. Вапцаров – Първи етап: от ул. От. Паисий до ул. П.Р. Славейков

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Архитектурно – художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. „Пирин” в частта между ул. „Отец Паисий” и ул. „Христо Матов”, централен градски площад „Възраждане” и част от ул. „Никола Й. Вапцаров”, гр. Банско – Първи етап: от ул. „Отец Паисий” до ул. „П.Р. Славейков”“

 

Кметът на община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под идентификационен № 00283-2019-0012.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 30.10.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 08.10.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 08.10.2019 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 08.10.2019 г.

Проект - публикувано на 08.10.2019 г.

Решение за прекратяване на процедура - публикувано на 14.11.2019 г.

Обявление за възложена поръчка (прекратяване) - публикувано на 02.12.2019 г.