Log in

Публично състезание с предмет: Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея“

Кметът на община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2019-0013.
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 07.11.2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 16.10.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 16.10.2019 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК -публикувано на 16.10.2019 г.

Решение за одобряване  на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 18.10.2019 г.

Рашение за прекратяване на процедура - публикувано на 12.11.2019 г.

Обявление за възложена поръчка (прекратяване) - публикувано на 29.11.2019 г.