Log in

Публично състезание с предмет: Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:

„Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея“

Кметът на община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в процедура – публично състезание.

Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки подидентификационен № 00283-2019-0014
Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. чл. 176 и чл. 178-181 от ЗОП.

Офертите ще бъдат отворени в Заседателната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 14:00 ч.  на 08.01.2020 г. 

 

РЕШЕНИЕ – публикувано на 13.12.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ - публикувано на 13.12.2019 г.

Документация по поръчката можете да видите ТУК - публикувано на 13.12.2019 г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти - публикувано на 01.06.2020г.

Протокол 1 - публикувано на 07.07.2020г.

Протокол 2 - публикувано на 07.07.2020г.

Протокол 3 - публикувано на 07.07.2020г.

Доклад - публикувано на 07.07.2020г.

Решение за избран изпълнител - публикувано на 07.07.2020г.

Информация при производство по обжалване - публикувано на 03.08.2020 г.

Уведомление за искане за налагане на временна мярка „Спиране на процедурата“ - публикувано на 03.08.2020 г.

Протокол №4 - публикувано на 08.02.2021 г.

Решение за прекратяване на процедура - публикувано на 08.02.2021 г.

 Обявление за възложена поръчка (прекратяване) - публикувано на 24.02.2021 г.