Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Закупуване на дидактични материали по проект BG051PO001-4.1.04-0107 „Приятелството прави чудеса””

За процедура с предмет: „Закупуване на дидактични материали по проект BG051PO001-4.1.04-0107 „Приятелството прави чудеса””.  
Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9010654

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.