Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за проект: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за проект: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9002839

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Документацията е публикувана 14.06.2012г.