Log in

ГРАО

КОД НА АДМИН. УСЛУГА НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

БЛАНКА
ОБРАЗЕЦ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1.Kопие от нотариален акт;
2. Декларация от същия /попълва се пред служител ГРАО/

GRAO01

незабавно 2 лв. Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак 1.Декларация за сключване на граждански брак; 2.Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването, които са изведени от съответните здравни заведения и имат заключение на лекаря, че лицата могат да сключат граждански брак;
- младоженците, ненавършили 18 години трябва да представят разрешение от съответния районен съд;
- попълнени декларации за сключване на гр. брак, които трябва да се подпишат лично пред дл. лице по гр. състояние; 3.Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.
GRAO03 Удостоверението се издава при сключване на граждански брак безплатно Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Искане /Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/ 2000 Заявление незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга № 1 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2016 Издаване на Удостоверение за наследници Искане
/Искането се отправя от законен наследник или от изрично упълномощено друго лице/
GRAO02 незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път- Услуга № 25 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Издаване на удостоверение за наследници в случаите, когато се налага предоставяне на информация от други общини Искане
/Искането се отправя от законен наследник или от изрично упълномощено друго лице/
GRAO02 14 дни 2 лв Да Заяви по електронен път- Услуга № 25 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2017 Издаване на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина   GRAO01 незабавно 2 лв Не Заяви по електронен път - Услуга № 3 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2019 Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт – за първи път 1.Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;
2. Документ за самоличност на починалото лице.
GRAO01 незабавно безплатно Да Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението   GRAO01 незабавно 10 лв. Да Заяви по електронен път - Услуга № 20 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението Съдебно решение /по служебен път/ GRAO01 незабавно безплатно Да Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2034 Издаване препис-извлечение от акт за смърт втори и следващ път Издава се за починали лица в град Банско.
/Искането се отправя лично от законен наследник или чрез изрично упълномощено друго лице/
GRAO01 незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №26 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2036 Издаване на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки   GRAO01 незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №22 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2037 Издаване на Удостоверение за сключен граждански брак -дубликат * Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице
Необходимо е да се посочи годината на сключване на гражданския брак и трите имена на съпруга/та
GRAO01 незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №24 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2038 Издаване на Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт ) Издава се за лица, родени или починали в гр.Банско, при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в актовите книги GRAO01 незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №9 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2039 Издаване на препис от семеен регистър воден до 1978 г. * Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице; GRAO01 незабавно 5 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №5 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Удостоверение или декларация от нотариус GRAO01 незабавно 4 лв Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2052 Издаване на Удостоверение за раждане - оригинал 1.Съобщение за раждане                                                                 2.Родител с 2-те лични карти/за сверка/ или изрично нотариално пълномощно GRAO01 незабавно безплатно Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2053 Припознаване на дете 1.Съдебно решение                                                               2.Декларация за припознаване , която се попълва от двамата родители пред длъжностното лице по гражданско състояние или нотариално заверена декларация ;                                                                      незабавно безплатно Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице; GRAO01 незабавно 2 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №2 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2057 Издаване на Удостоверение за родените от майката деца Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице GRAO01 незабавно 4 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №8 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2058 Издаване на справка по искане на съдебни изпълнители Основание за исканата справка Завление - обща бланка незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №10 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2073 Издаване на Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 1.Преведено и легализирано удостоверение от чуждата държава;
2. Документи за самоличност на двамата                               3.Справка за семейно положение на чуждия гражданин
GRAO01 незабавно 2 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №11 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2075 Издаване на Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца   GRAO01 незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №17 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2076 Издаване на удостоверение за раждане -дубликат Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Нотариално заверено пълномощно от титуляра за издаване на акт чрез трето лице.
GRAO01 незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №23 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2077/2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице GRAO01 незабавно 5 лв Да Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес   GRAO01 незабавно 2 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №12 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина Преведени и легализирани актове по гражданско състояние от чужбина GRAO01 незабавно безплатно Не Заяви по електронен път - Услуга №4 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2092 Издаване на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице GRAO01 незабавно 3 лв Да Заяви по електронен път - Услуга № 21 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2104 Издаване на Удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице Подава се в Общинска администрация  незабавно 2 лв Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице  Подава се в Общинска администрация незабавно 2 лв Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение   Завление - обща бланка незабавно 2 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №13 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2109 Издаване на Удостоверение за семейно положение Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице GRAO01 незабавно 2 лв Да Заяви по електронен път - Услуга № 7 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Искането се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице 2110 Заявление незабавно 5 лв Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2128 Издаване на Удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 1.Ксерокопие от нотариален акт;
2.Лична карта на титуляра, при необходимост на законни представители, също и на собственика на имота;
3. Декларация от същия
GRAO01 незабавно 2 лв Не Заяви по електронен път - Услуга №14 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2132 Промяна в актове за гражданско състояние Съдебно решение GRAO01 незабавно безплатно Да Заяви по електронен път - Услуга №15 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство   GRAO01 незабавно 2 лв Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
2391 Издаване на Удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл.173 от СК ) Съдебно решение Подава се в Общинска администрация 3 дни  безплатно Не Заяви по електронен път - Услуга №16 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Учредяване на настойничество и назначаване на попечител Съдебно решение /по служебен път/ Завление - обща бланка; Декларация съгласие 30 дни безплатно Да Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Издаване на Удостоверения по искане на граждани   GRAO01 2 дни 5 лв Да Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Издаване на удостоверение за наличие/липса на ограничаване или лишаване от родителски права или поставяне под запрещение   GRAO01 2 дни 4 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №18 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Издаване на удостоверение за приемно семейство   GRAO01 2 дни 4 лв Да Заяви по електронен път - Услуга №6 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние Съдебно решение GRAO01 незабавно безплатно Не Заяви по електронен път - Услуга №19 Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Сключване на граждански брак с ритуал 1.Медицинско свидетелство;
2. Нотариално заверена декларация по чл.9, ал.2 от Семейния кодекс;
3. Лични карти /за сверка/;
4. Декларация за сключване на граждански брак (подписана пред длъжностно лице или нотариално заверена
GRAO03   40 лв Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Сключване на граждански брак без ритуал     20 лв Не Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631
  Издаване на удостоверение за наследствена пенсия   GRAO01 незабавно безплатно   Не Отдел "Обслужване"/ "ГРАО" тел.0749/88631