Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 7/25.02.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-15/24.02.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработипроект състоящ се от части:

1. Проект за Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за обединение на УПИ VI-3200 и УПИ V-3241, кв. 303 по плана на гр.Банско, корекция на регулационните линии по имотните граници на ПИ 02676.501.9043 и ПИ 02676.501.9042 по КК на гр. Банско и промяна на предназначението на новообразувания УПИ от „за жилищно строителство“ в „за обществено обслужване, офиси, търговия и услуги“,

2.Инвестиционен проект за "обществена сграда с магазини, заведения и подземен паркинг" в новообразувания УПИ.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”