Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 8/25.02.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-16/24.02.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработипроект за ПУП-ПРЗ –Подробен устройствен план-за изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 02676.501.3603 по КК на гр. Банско,УПИ V-501.3603,кв.281 по плана на гр. Банско,с цел промяна на отреждането му от „за кафе” в „за пункт за смяна на автомобилни гуми и автомивка” с максимално допустими показатели на застрояване - Плътност на застрояване - до 80%, Кинт - до 2,4, Озеленяване – мин. 20% и Кота корниз до 10,00м (Зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”