Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 17/29.05.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-28/28.05.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато.

Изработване на Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

  1. Проект за Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за отреждане на ПИ 02676.158.1111,ПИ 02676.158.1112 и ПИ 02676.158.1113,м. Средореко по КК на гр. Банско „за обществено обслужване” и обединение на ПИ 02676.158.1112 и ПИ 02676.158.113 по КК на гр. Банско, при показатели за застрояване : Плътност на застрояване - 30%, Кинт – 0,9 Озеленяване - 50% и Кота корниз до 10м(3ет)
  2. Инвестиционен проект за „обществена сграда с търговски обекти и заведения” в ПИ 02676.158.1111,м. Средореко по КК на гр. Банско.
  3. Инвестиционен проект за „обществена сграда с търговски обекти и заведения” в новообразуван ПИ от обединяването на ПИ 02676.158.1112 и ПИ 02676.158.1113,м. Средореко по КК на гр. Банско.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел "ТСУ"