Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 18/29.05.2020год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-20-27/28.05.2020г. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/за промяна на вътрешно-регулационната линия по имотната граница между УПИ VІІІ-61 и УПИ ІХ-62,кв.7 по плана на с. Филипово,общ. Банско,като се запази настоящето отреждане „за жилищно застрояване” с допустими показатели на застрояване:Плътност на застрояване – до 50%,Кинт – до 1,2,Озеленяване – мин. 40% и Кота корниз до 10,00м(зет).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел ТСУ