Log in

Обявление № 19 от 09.06.2020 год.

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за захранване на водоем за временно съхраняване на жива риба в ПИ с идентификатор 21498.269.8, м. „Доматарско” по КК и КР на гр. Добринище, община Банско.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”.

/Обнародвано в ДВ, Вторник 23 юни 2020 год., брой 56/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”