Log in

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Публично обявяване по заявление с вх.№ 33-20-677/04.05.2020г. от „МАЛИН ГАЛЧОВ” ООД за откриване на процедура за изменение  на Разрешително за водовземане № МВ-003-Д/07.08.2013г. и Решение № МВ-001-Д/21.06.2016г. от Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище,  община Банско, област Благоевград,  изключителна държавна собственост, чрез съществуващо водовземно съоръжение.

1.    Цел на заявеното използване на водите: профилактика..

2.    Наименование на находището на минерална вода -  Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище, община Банско – изключителна държавна собственост - №24 от Приложение №2 на Закона за водите.

3.    Съоръжения, чрез които ще се реализира използването – КЕИ №2, „Банята”, от Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище, община Банско , област Благоевград – изключителна държавна собственост.

4.    Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица –  гр.Добринище, община Банско, ЕКАТТЕ 21498, разширение на съществуващ хотел-механа”Македонска кръчма” в поземлен имот 21498.350.581, землище на гр.Добринище, община Банско по кадастралната карта и кадастралинте регистри на град Добринище, одобрени със заповед № РД -18-92/15.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК-София.

5.    Проектни параметри на  изменението, включително :
а/ количество на водите :
•    Средногодишен дебит до 0,41л/с, при разрешен  в горецитираните разрешително и решение  0,16л./с.;
•    Годишно водно количество до 12897,38 куб.м., при  разрешен  в горецитираните разрешително и решение 5100 куб.м.

6.    Цел на водовземане –  профилактика .

7.    Условията, при които би могло да се предостави правото  за използване на водите:
•    Спазване на разрешеното водно количество;
•    Провеждане на собствен мотниторинг;
•    Измерване на нивото на подземните води ежемесечно по време на работа на помпата.

8.    Мяста за представяне на писмени възражение и предложения от заинтересованите лица – представяне в Общинска администрация Банско.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване.Необходимо е те да се представят в Обшинска администрация Банско.


СТОЙЧО БАНЕНСКИ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО