Log in

Обява търг Бареви блата

Община Банско обявява      публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти, частна общинска собственост, с идентификатори

- 02676.50.6, землище на гр.Банско, местност „Бареви блата”, трайно предназначение на територията земеделска , начин на трайно ползване : нива, с площ 861 кв.м.;

- 02676.50.9, землище на гр.Банско, местност „Бареви блата”, трайно предназначение на територията земеделска , начин на трайно ползване : нива, с площ 831 кв.м.,при следните условия:

Дата на провеждане на търга 25.08.2020г. (вторник) от 17.30 часа в административнатасграда на Община   Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 25.08.2020г. ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 27.08.2020г.от 17.30.

1.Тръжни условия

1.1.Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота е 12, 71 лв.( дванадесет лева и седемдесет и една стотинки ) годишно.

1.2.Стъпката за наддаване е в размер на 1,27 лева (един лев и двадесет и седем ).

1.3.Срокът за отдаване под наем е 3 (три ) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

1.4.Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 200лв.(двеста лева).

Срокът за закупуване на тръжна документация е най-късно до 16.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на търга.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BGN0M1 Z5

BIC: FINVBGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ