Log in

Конкурс за длъжността Директор на „Музеен комплекс – Банско"

На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.5 и 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 07-20-53 от 30.07.2020 год.на Кмета на община Банско,

О Б Я В Я В А
Конкурс за длъжността Директор на "Музеен комплекс – Банско".

Място на работа: община Банско, гр.Банско, Музеен комплекс – Банско;
Характер на работа: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Музеен комплекс – Банско.
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 /пет/ години, съгласно чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;
Професионално направление - история и археология, социология, антропология и науки за културата – специалност етнология;
Професионален опит - 3 години в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

Като предимство се счита:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Управленски опит.
Предходни участия в разработването и реализацията на програми и проекти.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.

II. Начин на провеждане на конкурса
1. Защита на концепция за дейността и развитието на Музеен комплекс – Банско за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
2. Събеседване.

III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие.
2. Документ за самоличност / копие/.
3. Документ за трудов стаж /копие/.
4. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.
5. Професионална автобиография.
6. Документ за завършено образование /копие/.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Концепция за дейността и развитието на Музеен комплекс -Банско за 5 годишен период (2020-2025), като подробно е разработена първата година, в 9/девет/ екземпляра, подписана от кандидата в запечатани и ненадписани пликове, с обем от 5/пет/ машинописни страници (бройките са съобразени с членовете на комисията). Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на Музеен комплекс-Банско, основни проблеми на функционирането му.
  • тенденции и възможности за развитието на Музеен комплекс- Банско, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа .
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати, в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Музеен комплекс - Банско, пътищата за постигането им.
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на Музеен комплекс- Банско.
  • етапи на реализацията на концепцията;
  • други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността;

При подаването на документите на всички кандидати са предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез упълномощено лице.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обявления пред административната сграда на община Банско и на официалния сайт на общината.
Документите следва да бъдат подадени в едномесечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса във вестник „Вяра” в служба „Човешки ресурси”, стая 303, Общинска администрация Банско до 17.00 часа на 31.09.2020 год. вкл.

Правоотношението със спечелилия конкурса се уреждат въз основа на чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.
За повече информация : 0749/88642

image001

ОБЩИНА  БАНСКО

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал.1 от  Кодекса на труда и във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата  и чл.28, ал.5 и 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 07-20-53 от 30.07.2020 год.на Кмета на община Банско,

 

О Б Я В Я В А 

Конкурс  за длъжността  Директор   на   „Музеен комплекс – Банско „ .

 

Място на  работа: община Банско, гр.Банско, Музеен комплекс – Банско;

Характер на работа: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Музеен комплекс – Банско.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 /пет/ години, съгласно чл.28, ал.6 от  Закона за културното наследство.

 

       I.            Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление - история и археология, социология, антропология и науки за културата – специалност  етнология;

Професионален опит - 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;

 

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Управленски опит.

Предходни участия в разработването и реализацията на програми и проекти.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.

Чуждоезикова подготовка.

Компютърна грамотност.

 

    II.            Начин на провеждане на конкурса

1.      Защита на концепция за дейността и развитието на  Музеен комплекс – Банско за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

2.      Събеседване.

 

 III.            Необходими документи за участие в конкурса:

1.      Заявление за участие.

2.      Документ за самоличност / копие/.

3.      Документ за трудов стаж /копие/.

4.      Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.

5.      Професионална автобиография.

6.      Документ за завършено образование /копие/.

7.      Свидетелство за съдимост.

8.      Концепция за дейността и развитието на Музеен комплекс -Банско за 5 годишен период (2020-2025), като подробно е разработена първата година, в 9/девет/ екземпляра,  подписана от кандидата в запечатани и ненадписани пликове,  с обем от 5/пет/ машинописни страници (бройките са съобразени с членовете на комисията). Концепцията съдържа:

ü      анализ и оценка на състоянието на Музеен комплекс-Банско, основни проблеми на функционирането му.

ü      тенденции и възможности за развитието на Музеен комплекс- Банско, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа .

ü      определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати, в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Музеен комплекс - Банско, пътищата за постигането им.

ü      мерки за реализиране на конкретни проекти  по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на Музеен комплекс- Банско.

ü      етапи на реализацията на концепцията;

ü      други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността;

 

При подаването на  документите на всички кандидати са предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

IV.Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез упълномощено лице.

Списъците и други съобщения във  връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обявления пред  административната сграда на община Банско и на официалния сайт на общината.

Документите следва да бъдат подадени в едномесечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса във вестник „Вяра”  в служба „Човешки ресурси”, стая 303, Общинска администрация Банско до 17.00 часа на 31.08.2020 год. вкл.

 

Правоотношението със спечелилия конкурса се уреждат въз основа на чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.

За повече информация : 0749/88642