Log in

Проект за оразмеряване, изграждане, и експлоатация на санитарно-охранителна зона

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.39, АЛ.1, Т.1 И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37 ОТ НАРЕДБА №3 /16.10.2000Г. ОБЩИНА БАНСКО ОБЯВЯВА ПРОЕКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ „КАРАМАНИЦА 2“ И „КАРАМАНИЦА 3“, ГР.БАНСКО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

ПРОЕКТЪТ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В СТАЯ № 306 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА В СРОК ДО 04.09.2020Г .