Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 22/ 23.06.2020год.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 128,ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че е издадена Заповед № 01-20-34/18.06.2020г. на Кмета на Община Банско за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и (ПР) за изменение на регулационните линии на УПИ ІІ-114 и УПИ І-118,119,кв. 9 по плана на с. Гостун,община Банско,така че дворищно регулационната линия да мине по имотната граница на поземлен имот пл. № 118 и става улично регулационна линия.Успоредно на нея на 2,00м се оформя алея,която е за сметка на площта на УПИ ІІ-114.От южната страна се променя дворищно регулационната линия между УПИ ІІІ-144 и УПИ ІІ-114,кв.9 по плана на с. Гостун по имотната граница на поземлен имот пл. № 114.

Съгласно чл. 128,ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта,придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”