Log in

Обявление №35 - 2020 г. на решение №211 - 2020 г. на ОбС

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №211 от Протокол № 13/31.07.2020год., Общински съвет-Банско реши:

Решение №211

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията и докладна записка с вх. №ОС-01-557/19.06.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на ПИ39614.7.144, местност „Момина кула” по КК на с. Кремен,община Банско от „земеделска земя” в „за къщи за отдих и ресторант” и обособяване на транспортен достъп до общински имоти през ПИ 39614.7.132 по КК на с. Кремен,община Банско“ с показатели за застрояване: плътност на застрояване - 30%,Кинт - 0,8%,Нкк ≤ 7м и озеленяване – 50%.

     2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработването на „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на ПИ 39614.7.144, местност „Момина кула” по КК на с. Кремен,община Банско от „земеделска земя” в „за къщи за отдих и ресторант” и обособяване на транспортен достъп до общински имоти през ПИ 39614.7.132 по КК на с. Кремен,община Банско“ с показатели за застрояване: плътност на застрояване - 30%,Кинт - 0,8%,Нкк ≤ 7м и озеленяване – 50%.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”