Log in

Обявление №36 - 2020 г. на решение №209 - 2020 г. на ОбС

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №209от Протокол № 13/31.07.2020год., Общински съвет-Банско реши:

Решение № 209

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 и чл.110,ал.1,т.1 и чл. 134,ал.2,т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията и докладна записка с вх. №ОС-01-585/20.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация на част от кв.139,изменение на регулационните линии на УПИ ІІ,кв.139 по плана на гр. Банско и промяна на предназначението му от „за автогара“ в „за автогара и обществено обслужване““ с максимално допустими показатели на застрояване:плътност на застрояване - до 60%,Кинт - до 1,8,озеленяване – мин.20% и кота корниз до 10м(Зет)“.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за „ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация на част от кв.139,изменение на регулационните линии на УПИ ІІ,кв.139 по плана на гр. Банско и промяна на предназначението му от „за автогара“ в „за автогара и обществено обслужване“ с максимално допустими показатели на застрояване: плътност на застрояване - до 60%, Кинт - до 1,8,озеленяване – мин.20% и кота корниз до 10м(Зет)“.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”