Log in

Обявление №37 - 2020 г. на решение №208 - 2020 г. на ОбС

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №208 от Протокол № 13/31.07.2020год., Общински съвет-Банско реши:

Решение №208

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията и докладна записка с вх. №ОС-01-557/19.06.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на част от ПИ 21498.235.8,местност „Струго” по КК на гр.Добринище ,община Банско от „ливада” в „за обществено обслужване““ с показатели на застрояване:плътност на застрояване - 40%,Кинт-0,8%,Нкк ≤ 7м и озеленяване – 30%.

2. Одобрява задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработването на „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на част от ПИ 21498.235.8,местност „Струго” по КК на гр.Добринище ,община Банско от „ливада” в „за обществено обслужване““ - с показатели на застрояване:плътност на застрояване - 40%,Кинт-0,8%,Нкк ≤ 7м и озеленяване – 30%.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”