Log in

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО : Публично обявяване по заявление с вх.№ 33-20-1215/29.07.2020г. от „АЛФА-2005” ООД за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане №МВ-001-Д/26.07.2013г. от Находище за минерална вода ”Добринище”, гр.Добринище, община Банско, област Благоевград, изключителна държавна собственост, чрез съществуващо водовземно съоръжение.

 1. Цел на заявеното използване на водите : спорт, отдих и рекреация.
 2. Наименование на находището на минерална вода - Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище, община Банско – изключителна държавна собственост - № 24 от Приложение №2 на Закона за водите.
 3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването – СОНДАЖ №3, „Плажа”, от Находище за минерална вода”Добринище”, гр.Добринище, община Банско , област Благоевград – изключителна държавна собственост.
 4. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица – гр.Добринище, община Банско, ЕКАТТЕ 21498, разширение на съществуващ открит плувен басейн, воден бар, съблекалня и ресторант,находящи се в поземлен имот 21498.157.2, землище на гр.Добринище, община Банско по кадастралната карта и кадастралинте регистри на град Добринище, одобрени със заповед № РД -18-92/15.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК-София.
 5. Проектни параметри на изменението, включително :
 • Годишно водно количество до 13604,65 куб.м., при разрешен в горецитираните разрешително и решение 5711,8 куб.м.,
 • Увеличеното водно количество е с цел захранване на нов басейн, който ще се изгради на територията на комплекса с полезен обем: 35 м3.
 1. Цел на водовземане – спорт, отдих и рекреация.
 2. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
 • Спазване на разрешеното водно количество;
 • Провеждане на собствен мониторинг;
 • Измерване на нивото на подземните води ежемесечно по време на работа на помпата.
 1. Мяста за представяне на писмени възражение и предложения от заинтересованите лица – представяне в Общинска администрация Банско.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14-дневния срок на публично обявяване. Необходимо е те да се представят в Обшинска администрация Банско.

С уважение,

СТОЙЧО БАНЕНСКИ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО