Log in

СЪОБЩЕНИЕ

Кметство Добринище, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен „Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиране на ПИ с идентификатор 21498.350.99 по КККР на гр. Добринище в новообразувани УПИ V-350.99 и УПИ VI-350.99 в кв. 77 по плана на гр. Добринище, с отреждане „За КОО и жилищно застрояване”, като се заложат максимални показатели на застрояване.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая „ТСУ” в сградата на кметство Добринище.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до Общинска администрация - Банско в 14 – дневен срок от съобщаването Ви.

 

Кметство Добринище

Отдел „ТСУ”